ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมไทยไม่โกง”

โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมไทยไม่โกง” จัดโดย:.....

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับผลประโยชน์ทับซ้อน”

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์กรต้านโกงโชว์ 10 คดีทุจริต ทำชาติเสียหาย

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ศาลยุติธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

h