ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดย :.....

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ “น้อมนำธรรมสู่ชีวิต สร้างจิตแห่งความพอเพียงด้วยวิถีไทย วิถีพุทธ” วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

การมีส่วนร่วมของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารสูงสุด และคณะผู้บริหารของ สป.อว. ในด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน”

การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

NEW! ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ของ อว.

องค์กรต้านโกงโชว์ 10 คดีทุจริต ทำชาติเสียหาย

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ศาลยุติธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

h