ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโดย.....

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่องค์กรคุณธรรมตามแนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”

กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน (ครั้งที่ 2) โครงการคลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ๓ ปี และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงาน ศปท.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กรต้านโกงโชว์ 10 คดีทุจริต ทำชาติเสียหาย

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ศาลยุติธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

h