ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!”

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!” จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.....

โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

คู่มือการประเมิน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. (Conflict of Interest) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดคู่มือ ITA 2562 และแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT)

องค์กรต้านโกงโชว์ 10 คดีทุจริต ทำชาติเสียหาย

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ศาลยุติธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

h