ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมใจต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมใจต้านทุจริต”.....

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท. และกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หัวข้อ “วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๐

คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑

องค์กรต้านโกงโชว์ 10 คดีทุจริต ทำชาติเสียหาย

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ศาลยุติธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

h