ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

โครงการเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ.....

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “การปรับฐานความคิดและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมใจต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท. และกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก ชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบเรียนรู้ออนไลน์ “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

องค์กรต้านโกงโชว์ 10 คดีทุจริต ทำชาติเสียหาย

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ศาลยุติธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

h