ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน”

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน” จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.....

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.

โครงการคาราวาน "เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมบทบาทโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ของ อว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ITA 2564 สป.อว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรต้านโกงโชว์ 10 คดีทุจริต ทำชาติเสียหาย

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ศาลยุติธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

h