Black Ribbon
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 127

 

ความเป็นมาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

            ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย และจำเป็นต้องกำหนดกรอบทิศทาง แนวทางและเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ เฉียบขาด เป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุ และมีความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปสู่สังคมที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยในระยะที่ ๑ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของการดำเนินงานไว้ว่า สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑.  ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยทุกภาคส่วน

๒.  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๓.  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต

๔.  สร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

             ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในสำนักงานปลัดทุกกระทรวง เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกระทรวง  โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดทุกกระทรวง  และมอบรองปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้ดำเนินการตามภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไปพร้อมกัน  โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เพื่อเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนในด้านกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มุ่งเน้นการสร้างปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม มีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เป็นผู้ประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒ เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมบนหลักการของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  และได้กำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงานไว้ว่า สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยจะเน้นการทำงานร่วมกับภาคประชาคมภูมิภาคมากขึ้นเพื่อให้ร่วมกันแจ้งเบาะแส ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่

            สำหรับเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกความเป็นคนดี มีวินัย มีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจะต้องมี ๓ องค์กรหลักที่สำคัญ คือ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชนเพื่อตรวจสอบ ผลักดันและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติที่โปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่คอรัปชั่น ซึ่งหากทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การทุจริตคอรัปชั่นก็จะหมดไปจากสังคมไทยในเร็ววัน  และได้กำหนดกรอบชี้นำการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ใน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

 

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ประกาศกฎกระทรวง  เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนามในประกาศฯ  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ข้อ ๒/๓  ไว้ดังนี้

          ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

               (๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง

               (๒) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

               (๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               (๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

               (๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (๓) และ (๔) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               (๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
h