ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 232

 

1)      คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.วท.

2)      คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สป.วท.

3)      คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของ สป.วท.

4)      คณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของ สป.วท.

5)      คณะทำงานจัดทำดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของ สป.วท.


- กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม


 

                                                                

 

 

 

 

h