ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 01 May 2015 Hits: 1181

 

วิสัยทัศน์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

"เป็นองค์กรชั้นนำในการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"

 

พันธกิจ

๑. ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. การวางแผนยุทธศาสตร์ในเชิงรุก เร่งรัด ผลักดัน ให้ส่วนราชการดำเนินตามแผนจนบรรลุความสำเร็จ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ

๕. ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

๖. สนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในมิติต่างๆ

๗. ส่งเสริมให้ภาคส่วนของสังคมมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

 

 

h