ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 01 May 2015 Hits: 863

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่อยู่ : ๗๕/๔๗ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๘๒, ๔๐๗๘, ๔๐๗๐

โทรสาร : ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๑

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

 mapMHESI

 

h