ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print

 

- ดาวน์โหลด การดำเนินการและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.อว.


แนวทางการดำเนินการและการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

..........................

              สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้าน ววน.) ได้จัดทำข้อมูลการดำเนินการและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.อว. เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สป.อว. หน่วยงานและบุคคลภายนอก โดยแสดงรายละเอียดและแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย วิธีการในการร้องเรียน ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

๑. ประเภทของเรื่องที่รับร้องเรียน

๑.๑) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดทางวินัยกรณีการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

๑.๒) ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือข้อบังคับ จรรยาข้าราชการ

๑.๓) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒. ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (ด้าน ววน.)

๒.๑) รับเรื่องจากช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ ช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริตและการกระทำความผิดทางเว็บไซต์ สป.อว. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ Call center 1313

๒.๒) ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สังกัดส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนทางช่องทางต่างๆ และพิจารณาแยกประเภทเรื่องร้องเรียน ได้แก่

              - เรื่องร้องเรียนประเภท ๑.๑) และ ๑.๒) ส่งให้กลุ่มงานกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการ

              - เรื่องร้องเรียนประเภท ๑.๓) ส่งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการ

๒.๓) การดำเนินการเรื่องร้องเรียนประเภท ๑.๑) และ ๑.๒) กลุ่มงานกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

             - จัดทำหนังสือแจ้งตอบกลับการรับเรื่องไปยังผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

             - แสวงหา ศึกษาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

             - วิเคราะห์และพิจารณาเรื่องตามข้อกฎหมายประกอบข้อเท็จจริง กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย/ทุจริตประพฤติมิชอบ กลุ่มงานกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการ หากเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.อว. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการ

              - ดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายระเบียบกำหนด

              - จัดทำหนังสือเสนอรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา

              - จัดทำหนังสือแจ้งรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ

๒.๔) การดำเนินการเรื่องร้องเรียนประเภท ๑.๓) ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

             - สรุปวิเคราะห์เรื่องนำเสนอผู้บริหารสั่งการ และส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่

             - ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งตอบกลับการรับเรื่องไปยังผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

             - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทราบ ภายใน ๓๐ วัน หากไม่รายงานผลมาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะดำเนินการดังต่อไปนี้

             - ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะประสานเร่งรัดติดตามเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             - จัดทำหนังสือแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น

๓. วิธีการในการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

             การร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แจ้งมาตามช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.อว. ประกอบด้วย

๓.๑) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

              - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: www.mhesi.go.th

              - สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: www.ops.go.th

              - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: www.anti-corruption ops.go.th

๓.๒) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

              - สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              - ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๓.๓) ทางโทรศัพท์

              - ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: Call Center ๑๓๑๓

โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๐๐ / ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๐๘

              - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๘ โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๑

๓.๔) ตู้รับข้อคิดเห็นของประชาชน

              ติดตั้ง ณ ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓.๕) ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่

              - ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

              - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

              - ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๓.๖) กล่องรับเรื่องร้องเรียน /ความคิดเห็น

              “สายตรง ปอว.” ณ บริเวณหน้าห้องกลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓.๗) ผู้รับข้อร้องเรียน

              - ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

              - กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

              - กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๔. ช่องทางการร้องเรียนของหน่วยงานเครือข่าย

               - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ Call Center ๑๒๐๕ www.nacc.ggo.th

               - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ๙๙ หมู่ ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ Call Center ๑๒๐๖ www.pacc.go.th

               - ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ตู้ ปณ ๑ ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๖ Call Center ๑๕๖๗

               - ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

               - สำนักนายกรัฐมนตรี ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ Call Center ๑๑๑๑ www.1111.go.th

               - ศาลปกครอง ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ Call Center ๑๓๕๕

               - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ๔๔ อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓ โทร. ๐ ๒๖๑๓ ๘๘๖๓ - ๖๖

               - มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ๔๗/๑๐๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๑

 

Complaintmap

h