ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print

 

- ดาวน์โหลดการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

1. คำแนะนำการร้องเรียน

 2. แบบยื่นเรื่องร้องเรียน

 3. ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

คำแนะนำการร้องเรียน

ในการร้องเรียนให้ใช้แบบฟอร์มการร้องเรียนตามที่กำหนด  โดยพิมพ์แบบฟอร์มออกมา แล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน จัดส่งตาม ช่องทางการร้องเรียนที่กำหนดไว้ ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือไปติดต่อเขียนแบบร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น ๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ช่องทางการร้องเรียน ประกอบด้วย

๑. ทางเว็บไซต์

     ๑.๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.most.go.th/

     ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.ops.go.th/

     ๑.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.ops.go.th/anti-corruption

           (ภารกิจหนึ่งของศูนย์ฯ นี้ คือการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

          โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)    

     ๑.๔ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 (www.gcc.go.th)

๒. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๓. ทางโทรศัพท์

     ๓.๑  ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Call Center 1313)

     ๓.๒  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       โทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๓๓๓-๓๗๑๙ , ๐๒-๓๓๓-๓๗๒๕

๔. ตู้รับข้อคิดเห็นของประชาชน

     (ติดตั้ง ณ ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)       

๕. ทางไปรษณีย์  โดยส่งไปที่

     ๕.๑ ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

     ๕.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

     ๕.๓ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๖. หน่วยงานเครือข่าย

     ๖.๑ กรมวิทยาศาสตร์บริการ   ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

     ๖.๒ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ    ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

     ๖.๓ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย   ตู้ ปณ ๑ ปณฝ. มหาดไทย  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๖

     ๖.๔ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

           เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

     ๖.๕ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน ป.ป.ช.

            ๓๖๑ สนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

      ๖.๖ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม  

            ๙๙/๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

       ๖.๗ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

             ๑๕๐ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

             โทร. ๐๒-๖๒๒๑๘๖๐ ต่อ ๕๔๓-๕๔๕ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แบบยื่นเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน คือการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด : ระบบจัดการข้อร้องเรียนของ สป.วท.

h