ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 27 June 2019 Hits: 316

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ดาวน์โหลด รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- NEW!! ดาวน์โหลด รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

h