Print
Created on 22 June 2015 Hits: 522

 

การป้องกันการทุจริต

 

- NEW! ประกาศ สป.อว. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช.

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

- คำสั่ง สป.วท. ที่ ๘๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

- คำสั่ง สป.วท. ที่ ๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต