ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 22 June 2015 Hits: 408

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 77 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

สำนักงาน ป.ป.ช.

- พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 

สำนักงาน ก.พ.

- แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร

- แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

 

กรมบัญชีกลาง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

h