ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 173

 

เกี่ยวกับ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

- บันทึก วท ที่ 0208/15793 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติและประกาศใช้นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

หน่วยตรวจสอบภายใน (ตน.)

- แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วย คำนิยาม วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มาตรฐาน และจริยธรรมในการตรวจสอบภายใน

- กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

 

ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สค.สบ.)

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

 

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง (สอ.สบ.)

- รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ที่มีการประสานศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

h