ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 13 October 2015 Hits: 398

 

เกี่ยวกับ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

- บันทึก วท ที่ ๐๒๐๘/๑๕๗๙๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติและประกาศใช้นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

NEW! คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) กระบวนการที่สร้างคุณค่า

                เนื่องด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงยังคงแบ่งโครงสร้างของ สป.อว. แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้าน ววน.) ดังนั้น คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สป.อว. ยังคงใช้เอกสาร/ข้อมูลเดิมได้ตาม พรบ. ดังกล่าว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย สป.อว. (ด้าน ววน.) ประกอบด้วยคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

                 ๑. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

                  - ๒. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

                 - ๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ

                    (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ IT)

                 - ๔. การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค

                 - .โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว. และ ท.

                 - ๖. การสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

                 - ๗. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    ๗.๑ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                   ๗.๒ การเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย

                 - ๘. พัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) (กิจกรรมการจัดทำ Digital Content)

                 - ๙.๑ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ

                    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                 ๙.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                 ๑๐. โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

                 ๑๑. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์)

 

หน่วยตรวจสอบภายใน (ตน.)

- แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วย คำนิยาม วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มาตรฐาน และจริยธรรมในการตรวจสอบภายใน

- กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

 

ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สค.สบ.)

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- สรุปผลการดำเนินงานจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง (สอ.สบ.)

- รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ที่มีการประสานศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สปคร.)

 - มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- NEW! รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- NEW! รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ ๖ เดือน

h