ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 26 June 2019 Hits: 159

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ได้กำหนดกลยุทธ์วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล และมีแนวทาง/มาตรการการกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              สป.อว. จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และความไว้วางใจของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

- NEW! ดาวน์โหลด มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว.

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

             สป.อว. ได้รวบรวมสรุปผลจากการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว. โดยจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว. ประกอบด้วยมาตรการย่อย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สป.อว. ทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- NEW! ดาวน์โหลด ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว.

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

              ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.วท. (เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ทั้ง ๗ ด้าน โดยอาศัยสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ของ สป.วท. (เดิม) เป็นกลไกการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- บันทึกข้อความอนุมัติและเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สป.อว.

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

h