ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 26 June 2019 Hits: 302

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ได้กำหนดกลยุทธ์วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล และมีแนวทาง/มาตรการการกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              ทั้งนี้ สป.อว. ได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข มากำหนดเป็นมาตรการแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และความไว้วางใจของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

- NEW!! ดาวน์โหลด มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

             สป.อว. ได้รวบรวมสรุปผลจากการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว. โดยจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว. ประกอบด้วยมาตรการย่อย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สป.อว. ทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- NEW! ดาวน์โหลด ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว.

 

h