Print
Created on 26 June 2019 Hits: 59

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

                    ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.วท. (เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ทั้ง ๗ ด้าน โดยอาศัยสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ของ สป.วท. (เดิม) เป็นกลไกการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

- บันทึกข้อความอนุมัติและเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ สป.อว.

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ