ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 23 April 2020 Hits: 232

 

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

- ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ดาวน์โหลด คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๖๑/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

- ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

- ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งเวียนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันฯ

h