ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 08 June 2020 Hits: 57

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

             ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในความมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

- NEW! ดาวน์โหลด ประกาศ สป.อว. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 

ประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์กรคุณธรรม"

             สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาตนเองตามคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

- NEW! ดาวน์โหลด ประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อน สป.อว. เป็นองค์กรคุณธรรม"

h