ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 08 June 2020 Hits: 268

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

             ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในความมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต

- NEW! ดาวน์โหลด ประกาศ สป.อว. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหาร

HonestIntentops2021

h