ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 1149

คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง/เรียบเรียง เศกพล อุ่นสำราญ
ศิลปิน สันติ ลุนเผ่ และ กุสุมาลย์ รุ่งเรือง

* ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ
และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย
   สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้
ด้วยหลักการเลิศล้ำ หลักธรรมค้ำใจ ภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรี
** จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี
มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ ทำความดีเพื่อชาติไทย
*** สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร
ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง
(ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป  ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง
ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน)
ยึดมั่นหัวใจ ในหลักเที่ยงธรรม รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน
มั่นคงความดีตลอดไป
ซ้ำ * และ ** และ ***
 

 

Print
Hits: 2803

ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือ ข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวงและรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้ 

Read more: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวง (ศปท.)

Print
Hits: 1924

ก.พ.ร. เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยให้รองปลัดทุกกระทรวงร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ และจะใช้ดัชนีชี้วัดลดทุจริตคอรัปชั่นในรอบ 1 ปี และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

Read more: ก.พ.ร.เปิดศูนย์ต่อต้านการทุจริต-ให้ปชช.มีส่วนร่วม

h