ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการขับเคลื่อนปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการขับเคลื่อนปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ นานารีสอร์ทแอนสปา  จ.เพชรบุรี

nana-resort
 • Random images
   
  Uploaded: Monday, 26 May 2014
  Uploaded: Monday, 26 May 2014
  Uploaded: Monday, 26 May 2014
   
h