ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 13 May 2020 Hits: 351

coverrisk63

 

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

             สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รวมถึงส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสหกิจ องค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้กำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ จำนวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบและระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน

             ด้านที่ ๑ : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ 

             การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

             ด้านที่ ๒ : ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

             ด้านที่ ๓ : ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. การรายงาน 

             รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

             รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

๓. คู่มือและแบบฟอร์มการรายงาน

             สำหรับ ศปท. และหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

         - ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท.

           - ดาวน์โหลด แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

           - ดาวน์โหลด แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

 

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

            จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แบ่งกลุมฝึกปฏิบัติ (workshop) และนำกระบวนงานเข้าสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต จำนวน ๗ กระบวนงาน ได้แก่

            ด้านที่ ๑ : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จำนวน ๑ กระบวนงาน

            ๑. การขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

            ด้านที่ ๒ : ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

            -- ไม่มี --

            ด้านที่ ๓ : ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ จำนวน ๖ กระบวนงาน

            ๑. การขออนุญาตใช้รถของราชการ

            ๒. การสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ (กรณีสอบแข่งขัน)

            ๓. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ๔. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธียื่นผ่านระบบ

            ๕. โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน

            ๖. โครงการ TLO

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้หารือร่วมกับ ส่วนงานคลังและพัสดุ (สค.สบ.) เพื่อคัดเลือกกระบวนงาน สำหรับการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการหารือพบว่า กระบวนงาน : การขออนุญาตใช้รถราชการ เป็นกระบวนงานที่มีความเหมาะสม และสามารถขับเคลื่อนสู่การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          - ดาวน์โหลด กระบวนงานเข้าสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

            ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สค.สบ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงาน : การขออนุญาตใช้รถราชการ และรายงานผลการดำเนินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

          - NEW! ดาวน์โหลด รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สป.อว. เรื่อง การขออนุญาตใช้รถ : การป้องกันการใช้รถของราชการนอกเส้นทาง

 

การดำเนินการและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

           - NEW! ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

            

            

h