ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 21 October 2020 Hits: 570

coverrisk2564

 

๑. แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

         

        ๑.๑ กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน

                ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

                ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

                ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

 

         ๑.๒ การดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

                 ในระดับกระทรวง กรม ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่ง

                 กรณีที่มีหน่วยงานมีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงในด้านที่ ๑

 

        ๑.๓ การจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

                ศปท. รวบรวมผลการดำเนินการในระดับกระทรวง กรม โดยจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ Word ทางอีเมลผู้ประสานงานสำนักงาน ป.ป.ท.

                สำหรับหน่วยงานในสังกัด อว. : ขอความกรุณาจัดส่งผลการดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบไฟล์ Word ให้ ศปท.อว. ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ตามรอบระยะเวลา ดังนี้

               - รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

               - รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

                 ดาวน์โหลดเอกสาร ↓↓

               - ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท.

               - ดาวโหลด แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑

               - ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒

 

        ๑.๔ ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

               - ดาวน์โหลด รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล/ประสานงาน

ศปท.อว. :            น.ส.พรชนก เหรียญประยูร / น.ส.เพ็ญนภา โมกขะรัตน์ 

                          โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๐ / ๔๐๗๘

สำนักงาน ป.ป.ท. : น.ส.มนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์

                          ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและกำกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

                          โทร. ๐๘ ๒๖๖๗ ๐๕๗๑ / ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๔๒๓๐

h