ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 1638

นางพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พร้อมเสนอแนวทางการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หรือ ศปท. โดยกล่าวว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหามานานในสังคมไทย ซึ่งเกิดจากตัวบุคคล และระบบ ซึ่งการแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับจริตธรรม คุณธรรมของตัวบุคคล โดยไม่เกี่ยวกับหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา ซึ่งสังคมปัจจุบันมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นมีทุกทีทุกเวลาทุกองค์กรจนมองเป็นเรื่องปกติว่าการทุจริตเล็กๆน้อยๆ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ ซึ่งตรงกันข้ามปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นการทำลายประเทศ ซึ่งหากรัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณได้ 10-15 % จากการทุจริต ก็จะทำให้สามารถยกระดับประเทศในสายตานานาชาติได้

พร้อมกันนี้ยังย้ำว่าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็ง และเน้นย้ำต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการทำงานของ ศปท. จะมีการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงเข้ามาเป็นคณะทำงาน และให้แต่ละกรมจัดทำโครงการ 1 กรม 1 ป้องกันโกง และให้ตรวจสอบปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเกิดจากขั้นตอนใด โดยเฉพาะกรมที่ต้องสัมผัสกับประชาชนโดยตรง ที่ต้องมีการจ่ายสินบน เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการบริการ

ขณะเดียวกันในส่วนของกรมที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานเอกชนก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องการจ่ายสินบนเช่นกัน ทั้งนี้การทำงานของ ศปท. จะให้คำเสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเลขาธิการ ผู้อำนวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนทุจริต เพื่อให้ได้ข้อยุติ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลขบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และใช้ดัชนีชี้วัดลดการทุจริตในกรอบเวลา 1 ปี โดยจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะเป็นการป้องกันการทุจริตอีกรูปแบบหนึ่ง

 

h