ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 2496

 

  • ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
  • วางแผน ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง 
  • สอบทาน  ปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นจากระบบงานและตัวบุคคล 
  • สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
  • ประสานงาน เร่งรัดและติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้น ณ ห้องกมลทิพย์ 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยรองนายกฯ ได้กล่าวระหว่างการเปิดการประชุมว่า “ปัญหาการการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาหนึ่งที่มีการสั่งสมมายาวนาน โดยเกิดจากตัวบุคคลและระบบ ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริต มาจากแนวคิดการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส เนื่องจากส่วนราชการจะทราบดี ว่าหน่วยงานของตนเองมีปัญหาในด้านใด โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ ส่วนตัวเชื่อว่า ในสังคมประชาธิปไตย คนที่ดูแลผลประโยชน์ได้ดีที่สุดคือประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 60 ล้านคน เพราะคนเหล่านี้จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้ดีที่สุด เนื่องจากไม่มีอำนาจใดเข้ามาแทรกแซง”

จากนั้น ด้าน ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตว่า “เมื่อรัฐบาลได้ประกาศให้การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั้นโดยหลังจากคณะ รัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง ศปท. โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการให้แก่ส่วนราชการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

หลังจากนั้น  ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ” โดยผอ.พรวิลัย เดชอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งได้เน้นในหลักการ “โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” 

และในช่วงท้ายการประชุมสัมมนา ได้มีการระดมความคิดเห็นในเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)” โดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งหัวหน้า ศปท. และผู้แทนส่วนราชการรวมถึงผู้แทนภาคประชาชน  ได้มีการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนรวมถึงซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการของ ศปท.. ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของ ศปท. ต่อไป

h