ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 07 October 2020 Hits: 56

coverforest

 

โครงการ อว. อาสาปลูกป่าชายเลน

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มคนรักษ์คลองโคน” ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

******************

๑. หลักการและเหตุผล

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยแนวพระราชดำริว่า“…ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยกำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วย…”

              กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มคนรักษ์คลองโคน” เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกป่าชายเลนและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์น้ำเศรษฐกิจนานาชนิด หากสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ชาวท้องถิ่นก็มีรายได้เพิ่ม และที่สำคัญป่าชายเลนยังช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินช่วยรักษาสมดุลแห่งชายฝั่งและบริเวณใกล้เคียง เป็นทั้งแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งพักผ่อน

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้ตระหนักถึงพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรม จิตอาสาให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามโครงการสนับสนุนงานจิตอาสาพระราชทาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน อว. และยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ  ศปท.พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนจิตอาสา ในการทำกิจกรรมตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ และรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงเห็นควรจัด โครงการ  อว. อาสาปลูกป่าชายเลน วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มคนรักษ์คลองโคน” ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

              ๒.๑ เพื่อสนับสนุนงานด้านจิตอาสาพระราชทานของ อว. ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

              ๒.๒ เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน

              ๒.๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. กลุ่มเป้าหมาย

              ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สป.อว./ สร.อว. และหน่วยงานในสังกัด อว.

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

               การดำเนินโครงการประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

               ๔.๑ การบรรยายจากวิทยากรเรื่องการปลูกป่าชายเลนและเศรษฐกิจพอเพียง

               ๔.๒ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน

               ๔.๓ สรุปการทำกิจกรรม

๕. วัน เวลา และสถานที่

               วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มคนรักษ์คลองโคน” ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม                                         

๖. งบประมาณ

              เบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน จำนวน ๔๙,๒๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              ๗.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อว. เกิดความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และงานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

              ๗.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อว. สามารถประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

๘. การประเมินผล

              ๘.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)             

              ๘.๒ ประเมินผลร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการ อว. อาสาปลูกป่าชายเลน

 

หมายเหตุ: การเตรียมตัวทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

               ๑. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมเสื้อกีฬา MHESI สำหรับปลูกป่าชายเลน

               ๒. หน้ากากอนามัย ครีมกันแดด หมวก ถุงเท้า ปลอกแขน (สำหรับใส่ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน)

               ๓. อุปกรณ์อาบน้ำ (สบู่/ยาสระผม/ผ้าเช็ดตัว)

               ๔. เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนหลังทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน (ชุดชั้นใน เสื้อ กางเกง)

 

h