ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 30 June 2020 Hits: 18

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องแกรนด์ เอบี ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

*******************************

 

๑. หลักการและเหตุผล

             รัฐบาลมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับรายงานผลการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทำหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดหรือกำกับ ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

             ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันเชิงรุก กลยุทธ์การสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต

              ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต อว. จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต ของ อว. เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดรวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรายงานเรื่องร้องเรียน

๒. วัตถุประสงค์

             ๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเรื่องร้องเรียนของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเรื่องร้องเรียน

             ๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเรื่องร้องเรียนของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานเรื่องร้องเรียน ของสำนักงาน ป.ป.ท.

๓. ผู้รับผิดชอบ

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

             ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมจำนวน ๒๐๐ คน

๕. วิธีการดำเนินการ

            การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท. ในหัวข้อ ดังนี้

            ๕.๑ ความสำคัญของการรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

            ๕.๒ การรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๖. วัน เวลา และสถานที่

             วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ เอบี ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเรื่องร้องเรียน ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการรายงานเรื่องร้องเรียนได้อย่างถูกต้อง

             ๗.๒ การรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ อว. เกิดประสิทธิภาพ ตรงเวลา และเป็นไปตามระบบแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ท.

๘. การประเมินผล

            มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

            ๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

            ๘.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๘๕)

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

 

หมายเหตุ: 

 

 

 

More Articles...

  1. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับผลประโยชน์ทับซ้อน”
  2. โครงการจิตอาสา "ปันรักให้น้อง สู้โควิด-๑๙"
  3. โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  4. การประชุมคณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่องค์กรคุณธรรมตามแนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”
h