ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 03 August 2020 Hits: 231

coveroffice2563

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ อว.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมไทยไม่โกง”

จัดโดย: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

************************

 

๑. หลักการและเหตุผล

              ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือทรัพยากรบุคคลอันเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐที่มีบทบาทในการหนุนนำนโยบายรัฐบาลและที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และปรับตัวเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาและสร้างข้าราชการรุ่นใหม่จึงเป็นกลไกสําคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านการประพฤติปฏิบัติตน การประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตามค่านิยมสร้างสรรค์ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ (๔) ไม่เลือกปฏิบัติ และ (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งในปัจจุบัน รัฐบาลและองค์กรภาครัฐต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระตุ้นจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต เกิดความตระหนักกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้ง เสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยพื้นฐานจิตสำนึกที่พอเพียง และมีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

             แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย มีแนวทางการส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต สร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อว. รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจัดโครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมไทยไม่โกง” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ อว. อันเป็นกำลังขับเคลื่อนหน่วยงาน สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อต้านทุจริต ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

๒. วัตถุประสงค์

              ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม

              ๒.๒ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

              ๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๓. ผู้รับผิดชอบ

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

             ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สป.อว. และหน่วยงานในสังกัด อว. ที่เริ่มบรรจุเข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๐๐ คน

๕. รูปแบบการจัดโครงการ

             ๕.๑ การบรรยาย หัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมไทยไม่โกง” โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.

             ๕.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”

             ๕.๓ แบ่งกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์ หัวข้อ “Work-Life Balance สมดุลชีวิตกับการทำงานด้วยคุณธรรม” โดยอาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ และคณะ

๖. วัน เวลา และสถานที่

             วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต รวมถึงเกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ของ อว. ร่วมป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

              ๗.๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อว. ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นแบบอย่างการเป็นข้าราชและเจ้าหน้าที่ที่ดีต่อไปในอนาคตได้

๘. การประเมินผล

             มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

             ๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

             ๘.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๘๕)

             ๘.๓ ร้อยละสมาชิกของชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายร้อยละ ๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ อว.

 

หมายเหตุ : ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ สป.อว. ทราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๑ หรือทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงาน : พรชนก/เพ็ญนภา โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๐ / ๔๐๗๘

- ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ -

h