Black Ribbon
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 49

กำหนดการจัดกิจกรรม  "กระทรวงวิทย์ฯ ทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ"

เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

ณ โรงพยาบาลสงฆ์

       ~~~~~~~~~~~~~~~

เวลา ๐๙.๓๐ น.

·     ออกเดินทางจาก สป.วท. ไปโรงพยาบาลสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ น.

·     พร้อมกันที่วิหารภายในโรงพยาบาลสงฆ์  ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน ๑ รูป

เวลา ๑๐.๓๐ น.

·      เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ  นำพาคณะเข้าเยี่ยมพระภิกษุอาพาธ 

ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา         

·      ร่วมกันถวายปัจจัย และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน นม ฯลฯ  ให้กับพระภิกษุอาพาธ  (ตามศรัทธา)

เวลา ๑๑.๓๐ น.

·     ถ่ายรูปร่วมกันและเดินทางกลับ

*หมายเหตุ :  โปรดแต่งกายสุภาพ 

 

 

 

More Articles...

  1. “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”
  2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  3. เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
  4. วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558
  5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2558
  6. ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  7. งานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”
  8. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  9. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
  10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
h