ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 18 January 2021 Hits: 387

 

coverITA2564

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

******************

1. หลักการและเหตุผล

             การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการ เพื่อจะสามารถยกระดับค่า CPI ของประเทศได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมุ่งหวังให้หน่วยงานได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ มุ่งดำเนินงานสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้

              กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงเป็นองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีเป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2561 - 2564 ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตั้งเป้าหมายให้ประเทศมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณาการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ศปท.อว. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. และระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุตามเป้าหมายของ อว. ที่ตั้งไว้

2. วัตถุประสงค์

              2.1 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อว. เกิดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

              2.2 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อว. สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. กลุ่มเป้าหมาย

              ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมจำนวน 200 คน แบ่งเป็น

              3.1 เจ้าหน้าที่ สป.อว., สร.อว. และหน่วยงานในสังกัด อว. จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

              3.2 เจ้าหน้าที่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุมด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom

4. รูปแบบการจัดทำโครงการ

             การบรรยาย เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการตอบข้อซักถาม โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.

5. วัน เวลา และสถานที่

             วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              7.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อว. มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด

              7.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อว. มีคู่มือและแนวทางสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

8. การประเมินผล

              8.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ 80)         

              8.2 บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ 90)

              8.3 การประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ

      

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : แจ้งรายชื่อการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ สป.อว. ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อสอบถาม : น.ส.พรชนก เหรียญประยูร / น.ส.เพ็ญนภา โมกขะรัตน์

โทร 0 2333 3700 ต่อ 4070 / 4078 มือถือ 087 593 0595

โทรสาร 0 2333 3761

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

More Articles...

  1. โครงการคาราวาน "เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  2. (เลื่อน) โครงการส่งเสริมบทบาทโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
h