ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 20 February 2019 Hits: 1608

 

info ITA 2562 edit

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)

ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

*************************

๑. หลักการและเหตุผล

                   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๔ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีค่าคะแนน CPI อยู่ที่ร้อยละ ๓๗ และ ๓๖ ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณาการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

                   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาประเมินได้รับทราบผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท้ายที่สุดจะสามารถยกระดับค่า CPI ของประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยกิจกรรมการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของ วท. ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของแผน ที่ ศปท.วท. จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด วท. เกิดความเข้าใจในกระบวนการประเมิน จนสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม วท. ได้อย่างเห็นผล

                   ดังนั้น ศปท.วท จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น โดยการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้หน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

                  ๑. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วท. เกิดความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                  ๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ วท.

๓. ผู้รับผิดชอบ

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

            วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๕. วิธีการดำเนินงาน                                           

                  ๕.๑ การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

                  ๕.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปการบรรยาย และตอบข้อซักถาม ๒ ด้าน ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

๖. กลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน ๑๐๐ คน

                   ๖.๑ ผู้บริหาร สป.วท.

                   ๖.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท.

                   ๖.๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สป.วท. และ สร.วท.

                   ๖.๔ คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)

                   ๖.๕ สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

                   ๖.๖ เจ้าหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๗.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วท. ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                   ๗.๒ ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ วท.

                   ๗.๓ เกิดการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของ วท.

๘. การประเมินผล

               ๘.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                   ๘.๒ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

 

- ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

- (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท.

h