ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 28 June 2019 Hits: 765

monday2562

 

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

************

 ๑. หลักการและเหตุผล

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

                   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สป.วท. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จึงเห็นควรดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้เป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาให้บุคลากรเกิดคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

๒. วัตถุประสงค์

                  ๒.๑ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม กระตุ้น/ปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน

            ๒.๒ เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

                  ๒.๓ เพื่อปฏิบัติธรรม/เจริญสติและน้อมนำบุญกุศลให้แก่ตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่น

                  ๒.๔ เพื่อสืบสานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

                  ๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีสติสัมปชัญญะ ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน มีความรอบคอบมากขึ้น คิดก่อนทำ ทำงานไม่ผิดพลาดไม่ประมาท สามารถคิดและแก้ปัญหาได้ มีสติเฉียบแหลม มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ส่งผลให้การทำงานดียิ่งขึ้น

๓. กลุ่มเป้าหมาย

                   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท./สร.วท. /สมาชิกชมรมปฏิบัติธรรมนำสุข/หน่วยงานในสังกัด วท. และหน่วยงานใกล้เคียง

๔. กิจกรรมการฝึกอบรม

            ดำเนินการนิมนต์พระสงฆ์เป็นวิทยากร ครั้งละ ๑ รูป ทุกวันจันทร์ จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ/วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดอื่นๆ

                   ๔.๑ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระวิทยากร (เวลา ๑๑.๐๐ น.)

                   ๔.๒ บูชาพระรัตนตรัยและการรับศีล

                   ๔.๓ ฟังบรรยายพระธรรมเทศนา

                   ๔.๔ ธรรมปฏิบัติและเจริญภาวนา (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.)

๕. วัน เวลา และสถานที่

            จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ณ สถานที่ห้องจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และเกิดทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถสร้างประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

                   ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

                   ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรม/เจริญสติและน้อมนำบุญกุศลให้แก่ตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่น

            ๖.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สืบสานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

                   ๖.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีสติสัมปชัญญะ ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน มีความรอบคอบมากขึ้น คิดก่อนทำ ทำงานไม่ผิดพลาดไม่ประมาท สามารถคิดและแก้ปัญหาได้ มีสติเฉียบแหลม มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ส่งผลให้การทำงานดียิ่งขึ้น

 ๗. การประเมินผล

                   มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                   “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)/ประเมินผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

 

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

h