ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 31 July 2019 Hits: 1311

official2562

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง”

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

************************

 ๑. หลักการและเหตุผล

                   ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐไปสู่เป้าหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ระบบราชการมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ในด้านการพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไกสําคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการ มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ การพัฒนาข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงาน ปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปลูกฝังการมีทัศนคติที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต เกิดความตระหนักกับปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกัน/เฝ้าระวังการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้ง เสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ในการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก “STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นแรงผลักดันต่อการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร

                   นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมและหน่วยงานภาครัฐของไทยให้มีคุณภาพ และคุณธรรม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ ๙ เป็นเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสงบและมีสันติสุข และมุ่งส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำให้บุคคลมีความดี ความก้าวหน้าในชีวิต และเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐถือเป็นบุคคลตัวอย่าง จึงควรเป็นต้นแบบที่ดี และมีความเป็นจิตอาสาในการทำความดี สร้างประโยชน์สาธารณะ พร้อมรับใช้ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย จึงจัดโครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สป.อว. อันเป็นกำลังขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มีสำนึกคิดจิตพอเพียง สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการบรรยายขยายผลของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ในการส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ และนำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เผยแพร่กระตุ้นเตือนให้มีความสำนึกอีกด้วย

 

๒. วัตถุประสงค์

                   ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

                   ๒.๒ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ในการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

                   ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” และเกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

                   ๒.๔ เพื่อสนับสนุนการบรรยายขยายผลของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ในการส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สป.อว.

 

๓. ผู้รับผิดชอบ

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

 

๔. กลุ่มเป้าหมาย

                 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน สป.อว./สร.อว. ที่บรรจุเข้าปฏิบัติงาน (ปีแรก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๕ คน

 

๕. หัวข้อการฝึกอบรม

                   ๕.๑ การบรรยาย หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง” โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.

                   ๕.๒ หลังการบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”

                   ๕.๓ การบรรยาย หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒

 

๖. วัน เวลา และสถานที่

                   วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีฐานคิดจิตพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                   ๗.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต” และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

                   ๗.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา และสามารถนำแนวทางในการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

 

 ๘. การประเมินผล

                   มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                   ๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                   ๘.๒ ร้อยละข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใหม่ของ สป.อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                   ๘.๓ ร้อยละสมาชิกของชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ที่เพิ่มขึ้น

                         (เป้าหมายร้อยละ ๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว.

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว.

h