Print
Created on 08 August 2019 Hits: 635

 antiday

- ดาวน์โหลด กำหนดการงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๒ "รวมพลัง...อาสาสู้โกง"

- ดาวน์โหลด คำแนะนำการเข้าร่วมงาน

- ดาวน์โหลด แผนที่เส้นทางศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

หมายเหตุ :

๑. ศปท. จะรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมงานของ สป.อว. และลงทะเบียนทางออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมงานฯ ของ สป.อว.

๒. มีรถตู้รับ-ส่ง ออกจากหน้า สป.อว. (พญาไท) และ สป.อว. (ศรีอยุธยา)  เวลา ๐๖.๓๐ น.

๓. สำหรับหน่วยงานในสังกัด อว. หากสนใจเข้าร่วมงานฯ โปรดจัดส่งแบบตอบรับและแจ้งรายชื่อไปยังองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ศปท. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทางหนังสือให้กับหน่วยงานในสังกัด อว. ด้วยแล้ว