ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Print
Created on 25 March 2015 Hits: 664

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

       สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จาก 36 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องไปสู่ปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปะรรม มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

"กระทรวงวิทย์ฯ ปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท"

Print
Created on 04 July 2014 Hits: 765

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557
 

“สังคมจะเป็นสุข ความดีงามในจิตใจ   

จะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อ เรารู้จัก แบ่งปันและเสียสละ”   


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) จะจัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาค2557 

 

 

 

“กระทรวงวิทย์ฯ ปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท”

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา“ผู้ใหญ่ใจดี"

ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ หรือ บริจาคสิ่งของ  ให้

โรงเรียนบ้านหนองผือ  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนประถมขนาดเล็ก ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 มีนักเรียนจำนวน 68 คน คุณครู 4 คน  

สามารถบริจาคได้ที่: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)

                                     ชั้น 3  อาคารพระจอมเกล้า  สป.วท. 

                                     โทร. 02-333-3761-62

                                     ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

     ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

 

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการขับเคลื่อนปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ณ จังหวัดเพชรบุรี

Print
Created on 26 May 2014 Hits: 1099

Read more: ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการขับเคลื่อนปรัชญา...

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

Print
Created on 07 May 2014 Hits: 2738

Read more: โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการขับเคลื่อนปรัชญา...

h