Print
Created on 25 March 2015 Hits: 710

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

       สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จาก 36 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องไปสู่ปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปะรรม มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ