ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 07 May 2014 Hits: 3028

 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการขับเคลื่อนปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ นานารีสอร์ทแอนสปา  จ.เพชรบุรี

************

๑. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ การศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการขับเคลื่อนปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. สถานที่ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดเพชรบุรี / ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ระหว่างวันที่  ๒๓ข๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  จำนวน ๒ วัน

๕. วิธีการดำเนินการ
    ๕.๑ การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ๕.๒ การบรรยายพิเศษ โดยทีมวิทยากรจากกรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

๖. กลุ่มเป้าหมาย  
           ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๐๐ คน

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
    - เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน
    - เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๘. งบประมาณ 
    งบประมาณหมวดงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)  ในวงเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท(สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    สามารถน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และมีจิตสำนึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

h