ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

Print
Created on 26 August 2015 Hits: 434

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ณ  ห้องบอลรูม ๑/๒ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

......................................

๑. หลักการและเหตุผล

          ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐  โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ    สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.๓๐๑-๓๐๒)  และระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม Project-Based Management  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ซึ่งกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)  จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน ของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

           ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริต ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ ศปท.วท. ในปีที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ผู้รับผิดชอบ

           ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

           วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  จำนวน ๑ วัน   

๕. วิธีการดำเนินการ                                               

           การนำเสนอผลการดำเนินงานของ ศปท.วท. ในปีท่านผ่านมา และการมีส่วนร่วมในการพิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ

๖. กลุ่มเป้าหมาย   
           ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหน่วยงานเครือข่ายการที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริต จำนวน ๖๐ คน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริต เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

“ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

อ่านรายละเอียดกำหนดการที่นี่

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558

Print
Created on 25 August 2015 Hits: 696

       

           ขอเรียนเชิญข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ๒๕๕๘” ในวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   ทั้งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของ เจ้าหน้าที่ สป.วท. ขอให้ผู้ร่วมงานกรุณาใส่เสื้อยืดคอปก สีเหลือง ที่มีตราสัญลักษณ์ของ วท. เข้าร่วมงาน  โดยจะมีรถตู้รับ-ส่ง ออกจาก สป.วท. เวลา ๐๗.๐๐ น. และโปรดแจ้งรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ ให้ ศปท.วท. ทราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “รักแม่ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่”

Print
Created on 04 August 2015 Hits: 966

 

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “รักแม่ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่”

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น.  

ณ ห้องฝึกอบรมชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

************

๑. หลักการและเหตุผล

          ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งต้องดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากร ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี  ผู้มีพระคุณทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ  ดังนั้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด  ผู้มีพระคุณ  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย   ศปท.วท.จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “รักแม่ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่”  ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑  เพื่อน้อมนำธรรมปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นลูกที่ดี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดีเป็นการสร้างกุศลให้ตนเอง

          ๒.๒  เพื่อปฏิบัติธรรมน้อมนำบุญกุศลให้แม่ผู้เป็นที่รักของทุกคนและเป็นการทดแทนพระคุณ

          ๒.๓  เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “แม่ของแผ่นดิน”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด วท. จำนวน ๘๐ คน

๔. กิจกรรมการฝึกอบรม   
           ๔.๑ การฟังธรรมบรรยาย เรื่องการทดแทนพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและแม่ของแผ่นดิน

           ๔.๒ การแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมและตอบปัญหาธรรม

           ๔.๓ การปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๕. วัน เวลา และสถานที่

           วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องฝึกอบรมชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.  

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำธรรมปฏิบัติไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นลูกที่ดี เป็นข้าราชการที่ดี และถือเป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง

           ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมน้อมนำบุญกุศลให้กับแม่ผู้เป็นที่รัก เพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของท่าน

           ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๗. การประเมินผล

            มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

            “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

อ่านรายละเอียดกำหนดการที่นี่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2558

Print
Created on 24 July 2015 Hits: 836

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

(Integrity and Transparency Assessment –ITA)

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ณ  ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

************

๑. หลักการและเหตุผล

                 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”(Integrity and Transparency Assessment–ITA)เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มิติภายใน ประเด็นการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน น้ำหนักร้อยละ ๕

                 ดังนั้น ศปท.วท จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”(Integrity and Transparency Assessment–ITA)เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

                   เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

                   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) และเจ้าหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity & Transparency Assessmentจำนวนประมาณ ๘๐ คน

๔. วิธีดำเนินการอบรม

                   ๑. การบรรยาย หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”(Integrity and Transparency Assessment –ITA):

                   ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity & Transparency Assessmentสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวิทยากร นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช จาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. วัน เวลา และสถานที่

                    วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.               

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                     ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๘. การประเมินผล

                      มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                      “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ดาวน์โหลดดูรายละเอียดกำหนดการ 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Print
Created on 14 July 2015 Hits: 649

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

      ศปท.วท. ขอประสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญผู้สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ร่วมเสนอผลงานกิจกรรมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum) โดยมีเงินรางวัล 80,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง ณ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญาธรรมศักดิ์สำนักงาน ป.ป.ช. อาคาร 4 เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี 11000 ถึงวันที่ 25 ส.ค. 2558 สำหรับผู้ส่งผลงานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 21 ส.ค. 2558 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

งานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

Print
Created on 10 June 2015 Hits: 846

        เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน นวค.ชก. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท. ได้เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้งจิตสำนึกไทยไม่โกง” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรับบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธาน

        ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 16,000 คน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหารภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนักเรียนในเครือข่ายโตไปไม่ดกง เข้าร่วมงานพร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ต้านภัยทุจริต สร้งจิตสำนึกไทยไม่โกง” เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวการดำเนินตามภารกิจว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งประกาศผลงานรวบยอดที่มีการดำเนินการมาแล้ว ตลอดจนเป็นการเดินหน้ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลและองคาพยพของรัฐบาลชุดปัจจุบัน สร้างความตระหนักร่วมตามเป้าหมายสุดท้ายของการปฏิรูปประเทศ โดยเชื่อมโยงกับการจัดระเบียบ ยกระดับประเทศให้พร้อมก้าวไปในเวทีโลกอีกด้วย

การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

Print
Created on 25 May 2015 Hits: 1388

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

ณ บริษัทเครือเบทาโกร จำกัด และวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558

~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. หลักการและเหตุผล

                ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว

                  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างมีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

 

2. วัตถุประสงค์

         เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย รูปแบบ ของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

3. ผู้รับผิดชอบ

       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

4. วันเวลา และสถานที่

                 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน  2558 จำนวน  2 วัน  ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี

5. วิธีการดำเนินการ

              1)  การศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย หัวข้อ  “การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล” บริษัท เครือเบทาโกร จำกัด 

            2)  ฟังการบรรยาย หัวข้อ “ธรรมชาติ...ธรรมวิถีและความยุติธรรม” และเยี่ยมชมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ 

6. กลุ่มเป้าหมาย   
                   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 60 คน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง  และสามารถนำแนวหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีจิตสาธารณะต่อสังคม

 กำหหนดการ

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

 

เวลา

07.30 น.- 10.00 น.

- ออกเดินทางจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ

  ต่อต้านการทุจริต ณ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

เวลา

10.00 น.- 12.00 น.

- บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ และฟังการบรรยาย

  หัวข้อ “ธรรมชาติ...ธรรมวิถี และความยุติธรรม” 

 

เวลา

12.00 .- 13.30 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา

13.30 น.- 14.30 น.

- เดินทางไปยังสถานที่อบรมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง                   

  เครือเบทาโกร จำกัด  ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท  จ.ลพบุรี

 

เวลา

14.30น.- 16.30 น.

- ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

- ฟังการบรรยาย หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล และความ

  รับผิดชอบต่อสังคม”

  โดย ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ บริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

 

เวลา

18.00 น.

- รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

 

เวลา

09.00 น.- 12.00 น.

- กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง

      *  โยนกล้าแปลงนาสาธิต

      *  เพาะชำกิ่งมะนาว  

      *  ฐานแปลงผัก

  โดย : ทีมวิทยากรจาก บริษัทเครือเบทาโกร จำกัด         

 

เวลา

12.00 .- 13.30 .

- รับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา

13.30 .- 16.30 น.

- ออกเดินทางกลับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

                                    หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน

Print
Created on 30 April 2015 Hits: 1339

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน”

   วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ณ  ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

************

๑. หลักการและเหตุผล

        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร 

        ดังนั้น ศปท.วท จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน”เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ       เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒. วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและผลกระทบที่เกิดจากการกระทำ     ทั้งต่อตนเองและสังคม

3. กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนประมาณ 8๐ คน

4. วิธีดำเนินการอบรม

          การบรรยายประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาและผลกระทบ หัวข้อ “ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน” : โดยวิทยากรจากฝ่ายคดี     ภาษีอากร สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

๕. วัน เวลา และสถานที่

         วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.          

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและผลกระทบที่เกิดจากการกระทำทั้งต่อตนเองและสังคม

๗. การประเมินผล  

              มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

“ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

 กำหนดการ

08.30 น. - 08.45 น.             ลงทะเบียนรับเอกสารและรับประทานอาหารว่าง                                          

08.45 น. - 09.00 น.             พิธีเปิด โดยรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                        (นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ)  

09.00 น. - 12.00 น.             การบรรยายประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา

                                         และผลกระทบ หัวข้อ “ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดย นายชัยพร  แดงบรรจง ฝ่ายคดีภาษีอากร

                                         สำนักงานอัยการคดีพิเศษ  สำนักงานอัยการสูงสุด

 12.00 น. - 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.00 น.            การตอบข้อซักถามและสรุปการบรรยาย

**************************************** 

** หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Print
Created on 24 April 2015 Hits: 784

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะ เจ้าหน้าที่เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

 

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต

Print
Created on 26 March 2015 Hits: 767

      

         ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน และ นางเสาวนีย์ สระบัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายให้แก่หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต จำนวน 252 หน่วยงาน ซึ่งพิธีรับมอบนี้จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ท. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรับบาล

        ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็ง ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงเพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐระดับกรม รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจำนวนเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ รวมไม่น้อยกว่า 15,000 คน และได้มีการดำเนินโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ประจำปี 2557 เพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นผู้บริหารหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิธีการคัดเลือก สรรหาเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต รวมถึงการจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามหลักสูตรการอบรม และคู่มือ เพื่อสร้าง “วิทยากรตัวคูณ” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมทีเคพาเลส เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 คน คือ นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน และ นางเสาวนีย์ สระบัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมในการประชุมฯ

        และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ให้กับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้าสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 66 คน โดยมีนางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน และ นางเสาวนีย์ สระบัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

การปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Print
Created on 09 March 2015 Hits: 1821

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “การปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

   วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

และการศึกษาดูงาน ณ แปลงปลูกผักสาธิต (Salad Station Hydroponics Farm)เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

 

 

๑. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุลากร ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  โดยจะดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “การปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท. และ สร.วท. ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ ของ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

      ๒.๑ เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท. และ สร.วท. ในการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงาน

      ๒.๒ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท. และ สร.วท. ให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงในการทำทุจริต และเสริมสร้างความเข็มแข็งในการต่อต้านการทุจริต

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
                ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท. และ สร.วท.  จำนวนประมาณ ๘๐ คน

๔. หัวข้อการฝึกอบรม          

๔.๑ ภาคทฤษฎี การอภิปรายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และ“การปลูกผักปลอดสารพิษ”โดยให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้

๔.๒ ภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ทำกิจกรรมร่วมกันในการทดลองปลูกผักปลอดสารพิษ 

๕. วัน เวลา และสถานที่

       วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยแบ่งช่วงเวลาการอบรมดังนี้

                   ๕.๑ ภาคทฤษฎี เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๒.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

                   ๕.๒ ภาคปฏิบัติการศึกษาดูงาน เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ แปลงปลูกผักสาธิต (Salad Station Hydroponics Farm) ซอยบึงขวาง ๘ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การปลูกผักปลอดสารพิษ” และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้/ลดรายจ่ายของตนเองและครอบครัว

๘. การประเมินผล  

มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

 

“ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

 

กำหนดการ

 

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

- ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๐๙.๐0 น. – 09.30 น.

- พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  

  โดย นายสมชาย   เทียมบุญประเสริฐ

  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เวลา 09.30 น. – ๑๒.0๐ น.

- ภาคทฤษฎี การอภิปราย

  เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และ “การปลูกผักปลอดสารพิษ”

  โดย  ผู้ประกอบการ จาก Salad Station Hydroponics Farm

 

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

- ออกเดินทางจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

- ภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในการทดลองปลูกผักปลอดสารพิษ 

โดย  ผู้ประกอบการ จาก Salad Station Hydroponics Farm

ณ แปลงปลูกผักสาธิต (Salad Station Hydroponics Farm)         เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

 

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๑๕ น.

- รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๕.๑๕ น. – ๑๖.๓๐ น.

- ออกเดินทางกลับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

*หมายเหตุ :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ”

Print
Created on 06 March 2015 Hits: 771

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ”

   วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

************

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว

๑.๒ ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง  (สค.สบ.) ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และจะดำเนินการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.วท. และ สร.วท. เพื่อให้สามารถนำกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ศปท.วท. และ สค.สบ. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ  มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับหลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
                   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค.สบ. และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ใน สป.วท. และ สร.วท. จำนวนประมาณ ๗๐ คน
                                                                   

 

๔. วิธีดำเนินการอบรม
                   ๔.๑  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานพัสดุ
/การจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒  รับทราบประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง

๕. วัน เวลา และสถานที่

                   ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘                

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบปฏิบัติ กฎหมายข้อบังคับ

ต่างๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ใช้อ้างอิงในปัจจุบัน  รวมทั้งรับทราบแนวทางการปฏิบัติด้านงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกวิธี  สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. การประเมินผล  

           มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 

“ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

Print
Created on 13 February 2015 Hits: 5349

 

โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต

ภายใต้โครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

๑.  หลักการและเหตุผล

          ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน  ทำให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ  ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก

          การที่ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชันที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จากการที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index) โดยดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยตกลงจากอันดับที่ ๘๘ ในปี ๒๕๕๕  มาอยู่อันดับที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๗ ประเทศ ในปี ๒๕๕๖ และต่ำกว่าอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมื่อพิจารณาจากเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ ๗ จาก ๑๖ ประเทศ ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ บั่นทอนความเชื่อมั่น และการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

            ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติก็ตาม  แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องร้องเรียน  การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ท. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลง  จึงต้องให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาทำงานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันปลุกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

             กรอปกับ การกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน  วิธีการที่จะชะล้างความสกปรกคือ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงาน และสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจในทุกระดับ ทั้งนี้จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันที่จะเป็นตัวบ่อนทำลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวมซึ่งจะส่งผลร้ายต่อลูกหลานในอนาคต   ดังนั้น การสร้างข้าราชการไทยไร้ทุจริต  จึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยการดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ ทั้งนี้จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดี และกันคนไม่ดีออกไปจากภาครัฐ

  ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    ในแนวทางการปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท) จึงดำเนินการ โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้าง เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตโดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐ และประเทศชาติ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

๒.๑ เพื่อสร้าง เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๒.๒ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”

Print
Created on 12 January 2015 Hits: 670

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”

จัดโดย  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...............

วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ  ห้องราชา ๒  (ชั้น ๑๑ อาคาร ๒)  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  กรุงเทพฯ

 

 

1.หลักการและเหตุผล

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว  และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร  เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต  สร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ จะต้องจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน” ขึ้นในครั้งนี้

2.วัตถุประสงค์

            เพื่อชี้แจงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการรักษาวินัยข้าราชการ และการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3.ผู้รับผิดชอบ

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

4.วิธีการดำเนินการ

            การบรรยาย  :  โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

5.กลุ่มเป้าหมาย

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๒๐ คน

6.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน

- เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักษาวินัย

             ข้าราชการตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

             จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (โดยวิธีประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม)

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

- ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๐๙.๐0 – ๑๐.๐๐ น.

- กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  และบรรยายพิเศษ

  เรื่อง “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม

  คุณธรรม จริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ”

  โดย นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ

  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- การบรรยาย

  เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”

  โดยวิทยากรจากสำนักมาตรฐานวินัย

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

 

เวลา ๑๒.๐0 – ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- การบรรยาย (ต่อ)

  เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”

- สรุป/ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

 

*หมายเหตุ :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

"เจริญสติ..ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ"

Print
Created on 02 December 2014 Hits: 565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “เจริญสติ..ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

   วันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และสถานปฏิบัติธรรมวัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

 

                 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว  และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุลากรในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “เจริญสติ..ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ”  ขึ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕7

2. เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และแหล่งสงวนชีวมณฑล

3. สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์/แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน กับหน่วยงานอื่น

 

"กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทน"

Print
Created on 17 October 2014 Hits: 597

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทด"
วันที่ ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ บริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

 

 

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุลากรในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  โดยจะดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทน” โดยเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนซึ่งเคยเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่รวมของพืชและสัตว์นานาชนิด ปัจจุบันได้ถูกบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนกันมากขึ้น เช่น บุกรุกเพื่ออยู่อาศัย การทำนากุ้ง ฯลฯ  รวมทั้งการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน ก่อให้เกิดความเสียสมดุลทางระบบนิเวศ  ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด วท. ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ ของ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความยั่งยืน
๒ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และร่วมกันต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของโครงการ
          การบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “ผลกระทบจากการทำลายป่าชายเลน”
          ร่วมกิจกรรม การปลูกป่าโกงกางบริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายฝั่งทะเล ป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลและเป็นแหล่งกำเนิดแหล่งอาหารของสัตว์น้ำชายฝั่ง 

h