ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 280

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ณ  ห้องบอลรูม ๑/๒ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

......................................

๑. หลักการและเหตุผล

          ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐  โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ    สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.๓๐๑-๓๐๒)  และระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม Project-Based Management  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ซึ่งกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)  จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน ของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

           ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริต ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ ศปท.วท. ในปีที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ผู้รับผิดชอบ

           ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

           วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  จำนวน ๑ วัน   

๕. วิธีการดำเนินการ                                               

           การนำเสนอผลการดำเนินงานของ ศปท.วท. ในปีท่านผ่านมา และการมีส่วนร่วมในการพิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ

๖. กลุ่มเป้าหมาย   
           ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหน่วยงานเครือข่ายการที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริต จำนวน ๖๐ คน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริต เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

“ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

อ่านรายละเอียดกำหนดการที่นี่

More Articles...

  1. โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “รักแม่ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่”
  2. การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  3. ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน
  4. การปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ”
  6. โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
  7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”
  8. "เจริญสติ..ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ"
  9. "กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทน"
h