Print
Created on 12 January 2015 Hits: 726

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”

จัดโดย  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...............

วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ  ห้องราชา ๒  (ชั้น ๑๑ อาคาร ๒)  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  กรุงเทพฯ

 

 

1.หลักการและเหตุผล

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว  และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร  เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต  สร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ จะต้องจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน” ขึ้นในครั้งนี้

2.วัตถุประสงค์

            เพื่อชี้แจงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการรักษาวินัยข้าราชการ และการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3.ผู้รับผิดชอบ

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

4.วิธีการดำเนินการ

            การบรรยาย  :  โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

5.กลุ่มเป้าหมาย

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๒๐ คน

6.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน

- เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักษาวินัย

             ข้าราชการตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

             จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (โดยวิธีประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม)

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

- ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๐๙.๐0 – ๑๐.๐๐ น.

- กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  และบรรยายพิเศษ

  เรื่อง “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม

  คุณธรรม จริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ”

  โดย นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ

  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- การบรรยาย

  เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”

  โดยวิทยากรจากสำนักมาตรฐานวินัย

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

 

เวลา ๑๒.๐0 – ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- การบรรยาย (ต่อ)

  เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน”

- สรุป/ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

 

*หมายเหตุ :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม