Print
Created on 13 February 2015 Hits: 5945

 

โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต

ภายใต้โครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

๑.  หลักการและเหตุผล

          ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน  ทำให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ  ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก

          การที่ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชันที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จากการที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index) โดยดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยตกลงจากอันดับที่ ๘๘ ในปี ๒๕๕๕  มาอยู่อันดับที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๗ ประเทศ ในปี ๒๕๕๖ และต่ำกว่าอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมื่อพิจารณาจากเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ ๗ จาก ๑๖ ประเทศ ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ บั่นทอนความเชื่อมั่น และการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

            ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติก็ตาม  แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องร้องเรียน  การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ท. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลง  จึงต้องให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาทำงานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันปลุกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

             กรอปกับ การกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน  วิธีการที่จะชะล้างความสกปรกคือ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงาน และสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจในทุกระดับ ทั้งนี้จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันที่จะเป็นตัวบ่อนทำลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวมซึ่งจะส่งผลร้ายต่อลูกหลานในอนาคต   ดังนั้น การสร้างข้าราชการไทยไร้ทุจริต  จึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยการดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ ทั้งนี้จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดี และกันคนไม่ดีออกไปจากภาครัฐ

  ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    ในแนวทางการปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท) จึงดำเนินการ โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้าง เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตโดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐ และประเทศชาติ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

๒.๑ เพื่อสร้าง เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๒.๒ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ