Print
Created on 06 March 2015 Hits: 856

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ”

   วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

************

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว

๑.๒ ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง  (สค.สบ.) ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และจะดำเนินการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.วท. และ สร.วท. เพื่อให้สามารถนำกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ศปท.วท. และ สค.สบ. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ  มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับหลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
                   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค.สบ. และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ใน สป.วท. และ สร.วท. จำนวนประมาณ ๗๐ คน
                                                                   

 

๔. วิธีดำเนินการอบรม
                   ๔.๑  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานพัสดุ
/การจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒  รับทราบประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง

๕. วัน เวลา และสถานที่

                   ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘                

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบปฏิบัติ กฎหมายข้อบังคับ

ต่างๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ใช้อ้างอิงในปัจจุบัน  รวมทั้งรับทราบแนวทางการปฏิบัติด้านงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกวิธี  สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. การประเมินผล  

           มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 

“ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)