Print
Created on 26 March 2015 Hits: 814

      

         ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน และ นางเสาวนีย์ สระบัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายให้แก่หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต จำนวน 252 หน่วยงาน ซึ่งพิธีรับมอบนี้จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ท. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรับบาล

        ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็ง ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงเพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐระดับกรม รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจำนวนเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ รวมไม่น้อยกว่า 15,000 คน และได้มีการดำเนินโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ประจำปี 2557 เพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นผู้บริหารหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิธีการคัดเลือก สรรหาเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต รวมถึงการจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามหลักสูตรการอบรม และคู่มือ เพื่อสร้าง “วิทยากรตัวคูณ” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมทีเคพาเลส เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 คน คือ นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน และ นางเสาวนีย์ สระบัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมในการประชุมฯ

        และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ให้กับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้าสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 66 คน โดยมีนางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน และ นางเสาวนีย์ สระบัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย