Print
Created on 24 April 2015 Hits: 824

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะ เจ้าหน้าที่เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช