Print
Created on 30 April 2015 Hits: 1418

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน”

   วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ณ  ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

************

๑. หลักการและเหตุผล

        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร 

        ดังนั้น ศปท.วท จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน”เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ       เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒. วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและผลกระทบที่เกิดจากการกระทำ     ทั้งต่อตนเองและสังคม

3. กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนประมาณ 8๐ คน

4. วิธีดำเนินการอบรม

          การบรรยายประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาและผลกระทบ หัวข้อ “ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน” : โดยวิทยากรจากฝ่ายคดี     ภาษีอากร สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

๕. วัน เวลา และสถานที่

         วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.          

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและผลกระทบที่เกิดจากการกระทำทั้งต่อตนเองและสังคม

๗. การประเมินผล  

              มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

“ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

 กำหนดการ

08.30 น. - 08.45 น.             ลงทะเบียนรับเอกสารและรับประทานอาหารว่าง                                          

08.45 น. - 09.00 น.             พิธีเปิด โดยรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                        (นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ)  

09.00 น. - 12.00 น.             การบรรยายประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา

                                         และผลกระทบ หัวข้อ “ระวัง!... ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดย นายชัยพร  แดงบรรจง ฝ่ายคดีภาษีอากร

                                         สำนักงานอัยการคดีพิเศษ  สำนักงานอัยการสูงสุด

 12.00 น. - 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.00 น.            การตอบข้อซักถามและสรุปการบรรยาย

**************************************** 

** หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม