Print
Created on 25 May 2015 Hits: 1477

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

ณ บริษัทเครือเบทาโกร จำกัด และวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558

~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. หลักการและเหตุผล

                ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สป.วท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว

                  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างมีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

 

2. วัตถุประสงค์

         เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย รูปแบบ ของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

3. ผู้รับผิดชอบ

       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

4. วันเวลา และสถานที่

                 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน  2558 จำนวน  2 วัน  ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี

5. วิธีการดำเนินการ

              1)  การศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย หัวข้อ  “การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล” บริษัท เครือเบทาโกร จำกัด 

            2)  ฟังการบรรยาย หัวข้อ “ธรรมชาติ...ธรรมวิถีและความยุติธรรม” และเยี่ยมชมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ 

6. กลุ่มเป้าหมาย   
                   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 60 คน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง  และสามารถนำแนวหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีจิตสาธารณะต่อสังคม

 กำหหนดการ

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

 

เวลา

07.30 น.- 10.00 น.

- ออกเดินทางจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ

  ต่อต้านการทุจริต ณ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

เวลา

10.00 น.- 12.00 น.

- บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ และฟังการบรรยาย

  หัวข้อ “ธรรมชาติ...ธรรมวิถี และความยุติธรรม” 

 

เวลา

12.00 .- 13.30 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา

13.30 น.- 14.30 น.

- เดินทางไปยังสถานที่อบรมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง                   

  เครือเบทาโกร จำกัด  ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท  จ.ลพบุรี

 

เวลา

14.30น.- 16.30 น.

- ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

- ฟังการบรรยาย หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล และความ

  รับผิดชอบต่อสังคม”

  โดย ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ บริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

 

เวลา

18.00 น.

- รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

 

เวลา

09.00 น.- 12.00 น.

- กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง

      *  โยนกล้าแปลงนาสาธิต

      *  เพาะชำกิ่งมะนาว  

      *  ฐานแปลงผัก

  โดย : ทีมวิทยากรจาก บริษัทเครือเบทาโกร จำกัด         

 

เวลา

12.00 .- 13.30 .

- รับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา

13.30 .- 16.30 น.

- ออกเดินทางกลับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

                                    หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม