Print
Created on 04 August 2015 Hits: 1068

 

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “รักแม่ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่”

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น.  

ณ ห้องฝึกอบรมชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

************

๑. หลักการและเหตุผล

          ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งต้องดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากร ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี  ผู้มีพระคุณทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ  ดังนั้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด  ผู้มีพระคุณ  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย   ศปท.วท.จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข “รักแม่ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่”  ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑  เพื่อน้อมนำธรรมปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นลูกที่ดี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดีเป็นการสร้างกุศลให้ตนเอง

          ๒.๒  เพื่อปฏิบัติธรรมน้อมนำบุญกุศลให้แม่ผู้เป็นที่รักของทุกคนและเป็นการทดแทนพระคุณ

          ๒.๓  เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “แม่ของแผ่นดิน”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด วท. จำนวน ๘๐ คน

๔. กิจกรรมการฝึกอบรม   
           ๔.๑ การฟังธรรมบรรยาย เรื่องการทดแทนพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและแม่ของแผ่นดิน

           ๔.๒ การแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมและตอบปัญหาธรรม

           ๔.๓ การปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๕. วัน เวลา และสถานที่

           วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องฝึกอบรมชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.  

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำธรรมปฏิบัติไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นลูกที่ดี เป็นข้าราชการที่ดี และถือเป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง

           ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมน้อมนำบุญกุศลให้กับแม่ผู้เป็นที่รัก เพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของท่าน

           ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๗. การประเมินผล

            มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

            “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

อ่านรายละเอียดกำหนดการที่นี่