Print
Created on 17 October 2014 Hits: 638

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทด"
วันที่ ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ บริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

 

 

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุลากรในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  โดยจะดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทน” โดยเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนซึ่งเคยเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่รวมของพืชและสัตว์นานาชนิด ปัจจุบันได้ถูกบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนกันมากขึ้น เช่น บุกรุกเพื่ออยู่อาศัย การทำนากุ้ง ฯลฯ  รวมทั้งการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน ก่อให้เกิดความเสียสมดุลทางระบบนิเวศ  ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด วท. ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ ของ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความยั่งยืน
๒ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และร่วมกันต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของโครงการ
          การบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “ผลกระทบจากการทำลายป่าชายเลน”
          ร่วมกิจกรรม การปลูกป่าโกงกางบริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายฝั่งทะเล ป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลและเป็นแหล่งกำเนิดแหล่งอาหารของสัตว์น้ำชายฝั่ง