ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗

Print
Created on 06 June 2016 Hits: 443

 

การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

                           ************                             

๑. หลักการและเหตุผล

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของบุคลากร สป.วท.                                      และ สร.วท. ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการทำงานของส่วนราชการในสังกัด วท. และหน่วยงานเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร

         ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรในองค์กร   ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗ ขึ้นในครั้งนี้ 

๒. วัตถุประสงค์

          เพื่อให้บุคลากรของ สป.วท. และ สร. วท. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท. และ สร. วท.  จำนวน ๗๐ คน     

๔. หัวข้อการฝึกอบรม
           ๑) การบรรยาย เรื่อง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗

           ๒) การเผยแพร่ความรู้  “คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ สป.วท.”

๕. วัน เวลา และสถานที่

           วันพฤหัสบดีที่  ๑๖ มิถุนายน๒๕๕๙  ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของ สป.วท. 

๗. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

          “ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการที่นี่ 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ

Print
Created on 06 January 2016 Hits: 907

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากร

ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ

หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา”

   ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

ณ มาซิแคมป์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

************

๑. หลักการและเหตุผล

                    ๑.๑  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการการทำงานของส่วนราชการในสังกัด วท. และหน่วยงานเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ

                    ๑.๒  ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของ สป.วท. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการพัสดุ ของ สป.วท. และ สร.วท. เพื่อให้สามารถนำกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

                    ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตภายใน สป.วท. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ศปท. และ สค.สบ. จะต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา”  ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

                    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน     

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
                   เจ้าหน้าที่ สค.สบ. และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม อื่นๆ  ภายใน สป.วท. และ สร.วท. จำนวนประมาณ ๖๐ คน

๔. วิธีดำเนินการอบรม

                   ๔.๑ การบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบข้อบังคับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา” โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

                   ๔.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อรับทราบประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน

๕. วัน เวลา และสถานที่

                   ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙  ณ มาซิแคมป์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี               

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   เจ้าหน้าที่ สค.สบ. และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม อื่นๆ ภายใน สป.วท. และ สร.วท. เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ  ที่ใช้อ้างอิงตามนโยบายของภาครัฐ  และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ได้อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๗. การประเมินผล

                  มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                  “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- อ่านรายละเอียดกำหนดการที่นี่

กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง

Print
Created on 04 December 2015 Hits: 541

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

ณ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี       

และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

************

๑. หลักการและเหตุผล

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และในยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากร ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในหัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”  ณ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์   จ.กาญจนบุรี  และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี  ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

          เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  

          ข้าราชการ/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริตของ สป.วท. และเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตอาสาจาก 

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

           ๔.๑ การพัฒนาบุคลากรในลักษณะการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี  ในการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี                                                                             

           ๔.๒ การฟังบรรยายและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

๕. วัน เวลา และสถานที่

           ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘   ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ๖.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้สึกที่ดีมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

           ๖.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

          “ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- อ่านรายละเอียดกำหนดการที่

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

Print
Created on 20 November 2015 Hits: 736

 

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๑๐ –๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

************

๑. หลักการและเหตุผล

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากร สป.วท. และ สร. วท. ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยจะดำเนิน โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากร ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี  ผู้มีพระคุณทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย  ศปท.วท. จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขฯ ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

              ๒.๑  เพื่อน้อมนำธรรมปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นลูกที่ดี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดีเป็นการสร้างกุศลให้ตนเอง

              ๒.๒  เพื่อปฏิบัติธรรมน้อมนำบุญกุศลให้พ่อผู้เป็นที่รักของทุกคนและเป็นการทดแทนพระคุณ

              ๒.๓  เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พ่อของแผ่นดิน”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
              ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด วท. จำนวน ๒๐ คน

๔. กิจกรรมการฝึกอบรม   
             การเจริญจิตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๕. วัน เวลา และสถานที่

              ระหว่างวันที่ ๑๐ –๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำธรรมปฏิบัติไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นลูกที่ดี เป็นข้าราชการที่ดี และถือเป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง

             ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมน้อมนำบุญกุศลให้กับพ่อผู้เป็นที่รัก เพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของท่าน

             ๗.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พ่อของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘         

๘. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

           “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

อ่านรายละเอียดกำหนดการที่นี่

 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print
Created on 03 November 2015 Hits: 521

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา

เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รุ่นที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2558

รุ่นที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2559

ณ ริมขอบฟ้ารีสอร์ท  ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

************

 

1. หลักการและเหตุผล

         ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของส่วนราชการในสังกัด วท. และหน่วยงานเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต โดยจะดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้เกิดการบูรณการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานในด้านการต่อต้านการทุจริต ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ของ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

2. วัตถุประสงค์

       2.1  เพื่อปรับทัศนคติและสร้างค่านิยมด้านการต่อต้านการทุจริต

       2.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ “เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

3. กลุ่มเป้าหมาย

       ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สป.วท. และ สร.วท. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ วศ. และ ปส.  เข้าร่วมสังเกตการณ์  โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน

4. หัวข้อการฝึกอบรม   

      4.1 การบรรยายและการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะ  บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

                - การปรับทัศนคติด้านการต่อต้านการทุจริต (Mindset)

                - การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต

                - กิจกรรมแบ่งกลุ่ม หัวข้อ “การสร้างและบริหารเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ของ สป.วท.”

      4.2  การศึกษาดูงาน “เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน” โดยวิทยากรจากกรมพลาธิการทหารบก

      4.3  การนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางเสริมสร้าง        ความเข้มแข็งของเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สป.วท.

5. วัน เวลา และสถานที่

      ดำเนินการอบรม ณ ริมขอบฟ้ารีสอร์ท ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้

            - รุ่นที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2558

            - รุ่นที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2559

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมด้านการต่อต้านการทุจริต

      6.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ของ สป.วท.”และเกิดการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

7. การประเมินผล

      มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

      “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ 80)

อ่านรายละเอียดกำหนดการที่นี่

เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน

Print
Created on 08 October 2015 Hits: 631

 

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำเสนอข้าราชการต้นแบบ โครงการข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน" ได้ที่นี่

h