Print
Created on 04 December 2015 Hits: 582

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

ณ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี       

และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

************

๑. หลักการและเหตุผล

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และในยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากร ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในหัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”  ณ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์   จ.กาญจนบุรี  และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี  ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

          เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  

          ข้าราชการ/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริตของ สป.วท. และเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตอาสาจาก 

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

           ๔.๑ การพัฒนาบุคลากรในลักษณะการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี  ในการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี                                                                             

           ๔.๒ การฟังบรรยายและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

๕. วัน เวลา และสถานที่

           ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘   ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ๖.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้สึกที่ดีมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

           ๖.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

          “ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- อ่านรายละเอียดกำหนดการที่