Print
Created on 06 January 2016 Hits: 952

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากร

ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ

หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา”

   ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

ณ มาซิแคมป์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

************

๑. หลักการและเหตุผล

                    ๑.๑  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการการทำงานของส่วนราชการในสังกัด วท. และหน่วยงานเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ

                    ๑.๒  ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของ สป.วท. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการพัสดุ ของ สป.วท. และ สร.วท. เพื่อให้สามารถนำกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

                    ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตภายใน สป.วท. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ศปท. และ สค.สบ. จะต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา”  ขึ้นในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

                    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน     

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
                   เจ้าหน้าที่ สค.สบ. และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม อื่นๆ  ภายใน สป.วท. และ สร.วท. จำนวนประมาณ ๖๐ คน

๔. วิธีดำเนินการอบรม

                   ๔.๑ การบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบข้อบังคับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา” โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

                   ๔.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อรับทราบประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน

๕. วัน เวลา และสถานที่

                   ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙  ณ มาซิแคมป์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี               

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   เจ้าหน้าที่ สค.สบ. และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม อื่นๆ ภายใน สป.วท. และ สร.วท. เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ  ที่ใช้อ้างอิงตามนโยบายของภาครัฐ  และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ได้อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๗. การประเมินผล

                  มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                  “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- อ่านรายละเอียดกำหนดการที่นี่