Print
Created on 06 June 2016 Hits: 487

 

การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

                           ************                             

๑. หลักการและเหตุผล

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของบุคลากร สป.วท.                                      และ สร.วท. ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการทำงานของส่วนราชการในสังกัด วท. และหน่วยงานเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร

         ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรในองค์กร   ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗ ขึ้นในครั้งนี้ 

๒. วัตถุประสงค์

          เพื่อให้บุคลากรของ สป.วท. และ สร. วท. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท. และ สร. วท.  จำนวน ๗๐ คน     

๔. หัวข้อการฝึกอบรม
           ๑) การบรรยาย เรื่อง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗

           ๒) การเผยแพร่ความรู้  “คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ สป.วท.”

๕. วัน เวลา และสถานที่

           วันพฤหัสบดีที่  ๑๖ มิถุนายน๒๕๕๙  ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของ สป.วท. 

๗. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

          “ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการที่นี่