ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง”

Print
Created on 17 December 2019 Hits: 205

infocsrr2563

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลวังด้ง และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

*****************

๑. หลักการและเหตุผล

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา โดยมีรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต ให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน หน่วยงานภาครัฐถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการร่วมผลักดันดำเนินการปลูกฝังให้เยาวชนและคนไทยไม่โกง ร่วมป้องกัน/ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีทัศนคติที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคมผ่านกลไกสถาบันการศึกษา และเครือข่ายทางสังคม

          กอปรกับความเจริญในปัจจุบันส่งผลให้เกิดค่านิยมทางด้านวัตถุ เงินทอง และอำนาจ มากกว่าการให้ความสำคัญด้านจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย จึงควรปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวถึงคำว่า "จิตสาธารณะ" มากขึ้น อันเป็นการสร้างประโยชน์ในการพัฒนาสังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดจากภายใน ทั้งนี้ "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการปลูก-จิตสำนึกให้รู้จักเสียสละ แบ่งปันน้ำใจ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเป็นการสร้างคนดีสู่สังคมด้วยคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งเป็นคุณธรรมเป้าหมายที่จะปลูกฝังส่งเสริม   ให้คนไทยตระหนักและประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตด้วยเหตุผล

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สป.อว. ดังนั้น ศปท.อว. จึงจัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลวังด้ง และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

          ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเด็กนักเรียนในเชิงความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังการไม่โกงให้กับบุคลากรและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต

          ๒.๓ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

          ๒.๔ เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

          ๓.๑ ผู้มีจิตอาสา ได้แก่ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน สป.อว. และ สร.อว., สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต, เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อว. จำนวน ๕๖ คน

          ๓.๒ ข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่/นักเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อย จำนวน ๑๕๒ คน                                                                       

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

           ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. และโรงเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กและเยาวชน ปลูกฝังการไม่โกง ร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

          ๔.๒ การฟังบรรยาย หัวข้อ “ประวัติศูนย์การเรียนรู้และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙” เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๕. วัน เวลา และสถานที่

          ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี                                       

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือ แบ่งปัน และรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

          ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเยาวชนเกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่โกง และปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

          ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้

          ๖.๔ เกิดการบูรณการระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

. การประเมินผล

          ๗.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

          ๗.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๘๕)        

          ๘.๓ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ ๗๕)

 

- กำหนดการโครงการฯ หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง”

โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ ๑

Print
Created on 06 December 2019 Hits: 173

Volunteerrrmhesi

 

โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

****************************

๑. หลักการและเหตุผล

            ตามบันทึกที่ อว ๐๒๑๗/๔๘๘๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศปท. ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งชมรม“เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

            ชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว.ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” จะเป็นกลไกที่จะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ อว. ให้มีคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีความสุข มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ มุ่งเน้นกระบวนการ “ระเบิดจากภายใน” สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ จนเกิดเป็นค่านิยมร่วมกัน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมจนพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบได้

            ในการนี้ ศปท. จึงจัดโครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ สป.อว. เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว.ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” เกิดการรวมกลุ่ม นำไปสู่การดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาร่วมกัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ ศปท. ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม อาทิเช่น ช่องทางการร้องเรียน กิจกรรมอาสาสมัคร อว. ป้องกันละเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันจันทร์ เป็นต้น เพื่อพัฒนา อว. สู่การเป็นองค์กรความโปร่งใสและมีคุณธรรมด้านจิตอาสาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

             ๒.๑ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สป.อว. และ สร.อว. เล็งเห็นความสำคัญของการเป็น จิตอาสาป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ทนต่อการทุจริต

             ๒.๒ เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สป.อว. ด้าน ววน. และ สร.อว. เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัคร

             ๒.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม เช่น ช่องทางการร้องเรียน กิจกรรมอาสาสมัคร อว. และกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันจันทร์ เป็นต้น

๓. ผู้รับผิดชอบ

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ศปท.อว.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

             ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สป.อว. ภารกิจด้าน ววน. และ สร.อว.

๕. วิธีการดำเนินงาน

             การจัดคาราวานเดินประชาสัมพันธ์ ณ สป.อว. ทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม (ภารกิจด้าน ววน.) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

             ๕.๑ การประชาสัมพันธ์ โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”

             ๕.๒ กิจกรรมร่วมสนุกอาสาทำดี โดยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เขียนกิจกรรมที่อยากทำความดีลงชื่อแล้วติดบนกระดานเพื่อร่วมสนุกรับรางวัล

             ๕.๓ “ความดีทำได้ไม่ต้องรอ” เมื่อสมัครเป็น เครือข่ายอาสาสมัคร อว. จะได้รับบัตรสะสมความดี สำหรับทำกิจกรรมสะสมความดี โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรสะสมความดี ๑ เครื่องหมาย เมื่อทำความดี ๑ ครั้ง ซึ่งการทำความดีนั้นจะเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบผ่านสื่อโซเชียล เช่น facebook Line Instagram ฯลฯ และติด #อาสาอวทำดีได้ไม่ต้องรอ หรือไม่เผยแพร่ก็ได้ เมื่อทำความดีครบ ๑๐ ครั้ง นำมาแลกของที่ระลึกได้ที่ห้อง ศปท.

             ๕.๓ การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

๖. วัน เวลา และสถานที่

             วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๗.๑ มีกิจกรรมด้านจิตอาสาที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเริ่มต้นสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้านจิตอาสา

            ๗.๒ เกิดสุขภาวะภายในองค์กร องค์กรมีความรัก ความสามัคคีมากขึ้น

            ๗.๓ เกิดเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ที่มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสาด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

 ๘. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯ วัดจากเป้าหมายดังนี้

           ๘.๑ มีจำนวนสมาชิกของชมรมเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ๒๐ คน

           ๘.๒ รายงานสรุปการจัดโครงการพร้อมข้อเสนอแนะกิจกรรมอาสาทำดีจำนวน ๑ เล่ม

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

Print
Created on 31 October 2019 Hits: 255

 infoplan2564

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ

 

************************

๑. หลักการและเหตุผล

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)/แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม /แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยดำเนินงานตามแผนงานและขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

              ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ วท. เปลี่ยนเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดังนั้น ศปท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด อว. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.อว., สร.อว. และหน่วยงานในสังกัด อว. ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

              ๒.๑ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

              ๒.๒ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ที่เกิดจากความเห็นร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ

๓. ผู้รับผิดชอบ

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

               วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ

๕. วิธีการดำเนินการ                                               

               ๕.๑ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมของ อว. (ด้าน ววน.)

               ๕.๒ การเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

               ๕.๔ การเสนอพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

               ๕.๕ การเสนอพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

               ๕.๖ การมีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ

๖. กลุ่มเป้าหมาย

               ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด อว./สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ๗.๑ ได้แผนปฏิบัติการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

                ๗.๒ หน่วยงานในสังกัด อว. สามารถนำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๘. การประเมินผล

                 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                 “ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ                             

วันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๒ "รวมพลัง...อาสาสู้โกง"

Print
Created on 08 August 2019 Hits: 427

 antiday

- ดาวน์โหลด กำหนดการงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๒ "รวมพลัง...อาสาสู้โกง"

- ดาวน์โหลด คำแนะนำการเข้าร่วมงาน

- ดาวน์โหลด แผนที่เส้นทางศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

หมายเหตุ :

๑. ศปท. จะรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมงานของ สป.อว. และลงทะเบียนทางออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมงานฯ ของ สป.อว.

๒. มีรถตู้รับ-ส่ง ออกจากหน้า สป.อว. (พญาไท) และ สป.อว. (ศรีอยุธยา)  เวลา ๐๖.๓๐ น.

๓. สำหรับหน่วยงานในสังกัด อว. หากสนใจเข้าร่วมงานฯ โปรดจัดส่งแบบตอบรับและแจ้งรายชื่อไปยังองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ศปท. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทางหนังสือให้กับหน่วยงานในสังกัด อว. ด้วยแล้ว

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Print
Created on 31 July 2019 Hits: 626

official2562

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง”

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

************************

 ๑. หลักการและเหตุผล

                   ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐไปสู่เป้าหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ระบบราชการมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ในด้านการพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไกสําคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการ มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ การพัฒนาข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงาน ปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปลูกฝังการมีทัศนคติที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต เกิดความตระหนักกับปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกัน/เฝ้าระวังการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้ง เสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ในการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก “STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นแรงผลักดันต่อการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร

                   นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมและหน่วยงานภาครัฐของไทยให้มีคุณภาพ และคุณธรรม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ ๙ เป็นเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสงบและมีสันติสุข และมุ่งส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำให้บุคคลมีความดี ความก้าวหน้าในชีวิต และเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐถือเป็นบุคคลตัวอย่าง จึงควรเป็นต้นแบบที่ดี และมีความเป็นจิตอาสาในการทำความดี สร้างประโยชน์สาธารณะ พร้อมรับใช้ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย จึงจัดโครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สป.อว. อันเป็นกำลังขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มีสำนึกคิดจิตพอเพียง สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการบรรยายขยายผลของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ในการส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ และนำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เผยแพร่กระตุ้นเตือนให้มีความสำนึกอีกด้วย

 

๒. วัตถุประสงค์

                   ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

                   ๒.๒ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ในการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

                   ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” และเกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

                   ๒.๔ เพื่อสนับสนุนการบรรยายขยายผลของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ในการส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สป.อว.

 

๓. ผู้รับผิดชอบ

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

 

๔. กลุ่มเป้าหมาย

                 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน สป.อว./สร.อว. ที่บรรจุเข้าปฏิบัติงาน (ปีแรก) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๕ คน

 

๕. หัวข้อการฝึกอบรม

                   ๕.๑ การบรรยาย หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง” โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.

                   ๕.๒ หลังการบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”

                   ๕.๓ การบรรยาย หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒

 

๖. วัน เวลา และสถานที่

                   วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีฐานคิดจิตพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                   ๗.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต” และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

                   ๗.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา และสามารถนำแนวทางในการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

 

 ๘. การประเมินผล

                   มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                   ๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                   ๘.๒ ร้อยละข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใหม่ของ สป.อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                   ๘.๓ ร้อยละสมาชิกของชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ที่เพิ่มขึ้น

                         (เป้าหมายร้อยละ ๕ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว.

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว.

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Print
Created on 28 June 2019 Hits: 335

monday2562

 

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

************

 ๑. หลักการและเหตุผล

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

                   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สป.วท. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จึงเห็นควรดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้เป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาให้บุคลากรเกิดคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

๒. วัตถุประสงค์

                  ๒.๑ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม กระตุ้น/ปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน

            ๒.๒ เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

                  ๒.๓ เพื่อปฏิบัติธรรม/เจริญสติและน้อมนำบุญกุศลให้แก่ตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่น

                  ๒.๔ เพื่อสืบสานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

                  ๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีสติสัมปชัญญะ ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน มีความรอบคอบมากขึ้น คิดก่อนทำ ทำงานไม่ผิดพลาดไม่ประมาท สามารถคิดและแก้ปัญหาได้ มีสติเฉียบแหลม มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ส่งผลให้การทำงานดียิ่งขึ้น

๓. กลุ่มเป้าหมาย

                   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท./สร.วท. /สมาชิกชมรมปฏิบัติธรรมนำสุข/หน่วยงานในสังกัด วท. และหน่วยงานใกล้เคียง

๔. กิจกรรมการฝึกอบรม

            ดำเนินการนิมนต์พระสงฆ์เป็นวิทยากร ครั้งละ ๑ รูป ทุกวันจันทร์ จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ/วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดอื่นๆ

                   ๔.๑ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระวิทยากร (เวลา ๑๑.๐๐ น.)

                   ๔.๒ บูชาพระรัตนตรัยและการรับศีล

                   ๔.๓ ฟังบรรยายพระธรรมเทศนา

                   ๔.๔ ธรรมปฏิบัติและเจริญภาวนา (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.)

๕. วัน เวลา และสถานที่

            จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ณ สถานที่ห้องจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และเกิดทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถสร้างประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

                   ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

                   ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรม/เจริญสติและน้อมนำบุญกุศลให้แก่ตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่น

            ๖.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สืบสานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

                   ๖.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีสติสัมปชัญญะ ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน มีความรอบคอบมากขึ้น คิดก่อนทำ ทำงานไม่ผิดพลาดไม่ประมาท สามารถคิดและแก้ปัญหาได้ มีสติเฉียบแหลม มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ส่งผลให้การทำงานดียิ่งขึ้น

 ๗. การประเมินผล

                   มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                   “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)/ประเมินผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

 

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!”

Print
Created on 13 June 2019 Hits: 1727

 infoCOI62

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

******************

 ๑. หลักการและเหตุผล

        การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) หรือความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระทำใดเป็นการล่วงล้ำสาธารณประโยชน์ การกระทำใดเป็นการกระทำที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องการทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตโดยการทำลายระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย

             ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้น และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสร้างขึ้นโดยคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

             สำหรับหลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ชุดวิชา ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นชุดวิชาที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า "เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม" โดยนำวิธีคิดแบบฐาน ๑๐ (Analog thinking) และฐาน ๒ (Digital thinking) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จึงจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!” โดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้จากหลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ชุดวิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงเกิดความตระหนัก ปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเรื่องเล็กน้อยที่อยู่ใกล้ตัว จนสามารถปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้อย่างเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง

๒. วัตถุประสงค์

             ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

             ๒.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. ผู้รับผิดชอบ

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

              ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมจำนวน ๙๐ คน

๕. วิธีการดำเนินการ

             การบรรยาย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในเนื้อหา ดังนี้

             ๕.๑ สาเหตุของการทุจริตฯ

             ๕.๒ ความหมาย รูปแบบ ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

             ๕.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ

             ๕.๔ วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน ๑๐)/Digital thinking (ฐาน ๒)

             ๕.๕ บทบาทรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ

             ๕.๖ กรณีตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. วัน เวลา และสถานที่

              วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๗.๑ เกิดการปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

              ๗.๒ เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

              ๗.๓ บุคลากรมีความเข้าใจบทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๘. การประเมินผล

              มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

              ๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

              ๘.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๗๐)

              ๘.๓ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ ๗๕)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการฯ ที่นี่

- ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!"

โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

Print
Created on 11 April 2019 Hits: 337

jidarsa

 

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (สำหรับผู้บริหาร สป.วท.)

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (สำหรับหน่วยงาน)

 

หมายเหตุ : 

โปรดส่งแบบตอบรับ (พิมพ์รายชื่อตามแบบฟอร์ม) แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙เมษายน ๒๕๖๒  ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงาน : นางพิมพ์ใจ ลำดวน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร. ๐๒-๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๑

- ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ -

การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print
Created on 20 February 2019 Hits: 925

 

info ITA 2562 edit

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)

ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

*************************

๑. หลักการและเหตุผล

                   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๔ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีค่าคะแนน CPI อยู่ที่ร้อยละ ๓๗ และ ๓๖ ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณาการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

                   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาประเมินได้รับทราบผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท้ายที่สุดจะสามารถยกระดับค่า CPI ของประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยกิจกรรมการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของ วท. ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของแผน ที่ ศปท.วท. จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด วท. เกิดความเข้าใจในกระบวนการประเมิน จนสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม วท. ได้อย่างเห็นผล

                   ดังนั้น ศปท.วท จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น โดยการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้หน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

                  ๑. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วท. เกิดความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                  ๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ วท.

๓. ผู้รับผิดชอบ

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

            วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๕. วิธีการดำเนินงาน                                           

                  ๕.๑ การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

                  ๕.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปการบรรยาย และตอบข้อซักถาม ๒ ด้าน ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

๖. กลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน ๑๐๐ คน

                   ๖.๑ ผู้บริหาร สป.วท.

                   ๖.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท.

                   ๖.๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สป.วท. และ สร.วท.

                   ๖.๔ คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)

                   ๖.๕ สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

                   ๖.๖ เจ้าหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๗.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วท. ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                   ๗.๒ ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ วท.

                   ๗.๓ เกิดการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของ วท.

๘. การประเมินผล

               ๘.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                   ๘.๒ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

 

- ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

- (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท.

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

Print
Created on 03 January 2019 Hits: 509

info 2

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

************

๑. หลักการและเหตุผล

      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.วท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม โดยกำหนดให้ ศปท.วท. ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม การนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

       ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

           ๒.๒ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

           ๒.๓ เพื่อบูรณการระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๓. กลุ่มเป้าหมาย

       ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างเหมาบริการ/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ของ สป.วท./สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต/ผู้มีจิตอาสา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน ๕๕ คน และข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่/นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ จำนวน ๑๔๖ คน      

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

          ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กและเยาวชน ผู้ขาดโอกาสทางสังคม ร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

          ๔.๒ การฟังบรรยาย หัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต” และเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

๕. วัน เวลา และสถานที่

           ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                          

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

           ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

           ๖.๓ เกิดการบูรณการระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๗. การประเมินผล

           ๗.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

           ๗.๒ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

 

>>> ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ "กระทรวงวิทย์ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง"

 

Info csr 2562

สป.วท. มีโยบายในการส่งเสริมการสร้างหน่วยงานใสสะอาด และป้องกันการประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ ลดการมอบของขวัญ ของกำนัล เพื่อส่งเสริมเรื่องความประหยัด

Print
Created on 28 December 2018 Hits: 395

F4B

h