ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!”

Print
Created on 13 June 2019 Hits: 59

 infoCOI62

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

******************

 ๑. หลักการและเหตุผล

        การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) หรือความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระทำใดเป็นการล่วงล้ำสาธารณประโยชน์ การกระทำใดเป็นการกระทำที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องการทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตโดยการทำลายระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย

             ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้น และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสร้างขึ้นโดยคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

             สำหรับหลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ชุดวิชา ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นชุดวิชาที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า "เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม" โดยนำวิธีคิดแบบฐาน ๑๐ (Analog thinking) และฐาน ๒ (Digital thinking) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จึงจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!” โดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้จากหลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ชุดวิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงเกิดความตระหนัก ปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเรื่องเล็กน้อยที่อยู่ใกล้ตัว จนสามารถปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้อย่างเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง

๒. วัตถุประสงค์

             ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

             ๒.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. ผู้รับผิดชอบ

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

              ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมจำนวน ๙๐ คน

๕. วิธีการดำเนินการ

             การบรรยาย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในเนื้อหา ดังนี้

             ๕.๑ สาเหตุของการทุจริตฯ

             ๕.๒ ความหมาย รูปแบบ ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

             ๕.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ

             ๕.๔ วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน ๑๐)/Digital thinking (ฐาน ๒)

             ๕.๕ บทบาทรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ

             ๕.๖ กรณีตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. วัน เวลา และสถานที่

              วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๗.๑ เกิดการปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

              ๗.๒ เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

              ๗.๓ บุคลากรมีความเข้าใจบทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๘. การประเมินผล

              มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

              ๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

              ๘.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๗๐)

              ๘.๓ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ ๗๕)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการฯ ที่นี่

โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

Print
Created on 11 April 2019 Hits: 153

jidarsa

 

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (สำหรับผู้บริหาร สป.วท.)

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (สำหรับหน่วยงาน)

 

หมายเหตุ : 

โปรดส่งแบบตอบรับ (พิมพ์รายชื่อตามแบบฟอร์ม) แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙เมษายน ๒๕๖๒  ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงาน : นางพิมพ์ใจ ลำดวน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร. ๐๒-๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๑

- ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ -

การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print
Created on 20 February 2019 Hits: 451

 

info ITA 2562 edit

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)

ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

*************************

๑. หลักการและเหตุผล

                   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๔ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีค่าคะแนน CPI อยู่ที่ร้อยละ ๓๗ และ ๓๖ ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณาการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

                   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาประเมินได้รับทราบผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท้ายที่สุดจะสามารถยกระดับค่า CPI ของประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยกิจกรรมการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของ วท. ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของแผน ที่ ศปท.วท. จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด วท. เกิดความเข้าใจในกระบวนการประเมิน จนสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม วท. ได้อย่างเห็นผล

                   ดังนั้น ศปท.วท จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น โดยการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้หน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

                  ๑. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วท. เกิดความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                  ๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ วท.

๓. ผู้รับผิดชอบ

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

            วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๕. วิธีการดำเนินงาน                                           

                  ๕.๑ การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

                  ๕.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปการบรรยาย และตอบข้อซักถาม ๒ ด้าน ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

๖. กลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน ๑๐๐ คน

                   ๖.๑ ผู้บริหาร สป.วท.

                   ๖.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท.

                   ๖.๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สป.วท. และ สร.วท.

                   ๖.๔ คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)

                   ๖.๕ สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

                   ๖.๖ เจ้าหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๗.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วท. ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                   ๗.๒ ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ วท.

                   ๗.๓ เกิดการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของ วท.

๘. การประเมินผล

               ๘.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                   ๘.๒ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

 

- ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

- (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท.

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

Print
Created on 03 January 2019 Hits: 360

info 2

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

************

๑. หลักการและเหตุผล

      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.วท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม โดยกำหนดให้ ศปท.วท. ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม การนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

       ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

           ๒.๒ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

           ๒.๓ เพื่อบูรณการระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๓. กลุ่มเป้าหมาย

       ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างเหมาบริการ/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ของ สป.วท./สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต/ผู้มีจิตอาสา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน ๕๕ คน และข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่/นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ จำนวน ๑๔๖ คน      

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

          ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กและเยาวชน ผู้ขาดโอกาสทางสังคม ร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

          ๔.๒ การฟังบรรยาย หัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต” และเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

๕. วัน เวลา และสถานที่

           ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                          

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

           ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

           ๖.๓ เกิดการบูรณการระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๗. การประเมินผล

           ๗.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

           ๗.๒ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

 

>>> ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ "กระทรวงวิทย์ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง"

 

Info csr 2562

สป.วท. มีโยบายในการส่งเสริมการสร้างหน่วยงานใสสะอาด และป้องกันการประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ ลดการมอบของขวัญ ของกำนัล เพื่อส่งเสริมเรื่องความประหยัด

Print
Created on 28 December 2018 Hits: 243

F4B

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Print
Created on 20 November 2018 Hits: 708

logo zero jpg

anti corruption day

 

- ดาวน์โหลดกำหนดการงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

Print
Created on 07 November 2018 Hits: 401

plan 2563

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม เอ ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

                   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท./สร.วท. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

            ๒.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

                   ๒.๒ เพื่อนำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๓. ผู้รับผิดชอบ

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม เอ ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

๕. วิธีการดำเนินการ                                               

                   ๕.๑ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท./หน่วยงานในสังกัด วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

                   ๕.๒ การเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

                   ๕.๓ การทบทวน/ปรับปรุง และพิจารณา (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ ศปท.วท.     

                   ๕.๔ การมีส่วนร่วมในการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการแลกเปลี่ยน/เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ

๖. กลุ่มเป้าหมาย

            คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.วท./คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สป.วท./สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                    ๗.๑ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

                    ๗.๒ นำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๘.การประเมินผล

                   มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                  “ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการ

- ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ

 

ผู้ประสานงาน

นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ (นวค.ปก.)

โทร. 0 2333 3700 ต่อ 4078

 

โครงการฝึกอบรม “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.” ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Print
Created on 05 July 2018 Hits: 614

cover web

โครงการฝึกอบรม “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.”

ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

ร่วมกับส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง (สบค.สป.วท.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสำนักงาน ป.ป.ช. และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม วท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน วท. โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ร่วมกับ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง (สบค.สป.วท.) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด โครงการฝึกอบรม “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.” ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่ภายใต้กรอบระเบียบวินัยของข้าราชการ และประมวลจริยธรรม/จรรยาข้าราชการ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้ การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์

            ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่ภายใต้กรอบระเบียบวินัยของข้าราชการ และประมวลจริยธรรม/จรรยาข้าราชการ

            ๒.๒ เพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ผู้รับผิดชอบ

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ร่วมกับ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง (สบค.สป.วท.)

. กลุ่มเป้าหมาย

            ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สป.วท./สร.วท. และหน่วยงานในสังกัด วท. ที่บรรจุเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ คน

๕. วิธีการดำเนินงาน

           ๕.๑ การบรรยายหัวข้อ “ความมุ่งมั่นให้ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” และ “คุณธรรม ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” โดย วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.

           ๕.๒ การบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการ และประมวลจริยธรรม/จรรยาข้าราชการ” โดย นายวันชัย สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล

๖. วัน เวลา และสถานที่

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่ภายใต้กรอบระเบียบวินัยของข้าราชการ และประมวลจริยธรรม/จรรยาข้าราชการ

          ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. การประเมินผล

          มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

          ๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

          ๘.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๗๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการ

- ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ วท."

h