ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

Print
Created on 03 July 2017 Hits: 682

web1

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้

 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

ร่วมกับ ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สค.สบ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

                                                    ************                             

๑. หลักการและเหตุผล

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ร่วมกับส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สค.สบ.) ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อให้สามารถนำกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ  

๒. วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
     ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท./สร. วท. และหน่วยงานในสังกัด วท. ส่วนราชการ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ/สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน ๘๐ คน     

๔. หัวข้อการฝึกอบรม
     การบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

๕. วัน เวลา และสถานที่

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๖. งบประมาณ

     เบิกค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จำนวน ๒๐,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๘. การประเมินผล

      ๘.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

      ๘.๒ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

- าวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง

          พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไฟล์ที่ ๑

            พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไฟล์ที่ ๒

            พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไฟล์ที่ ๓

- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม

            ข้อตกลงคุณธรรม ไฟล์ที่ ๑

            ข้อตกลงคุณธรรม ไฟล์ที่ ๒

            ข้อตกลงคุณธรรม ไฟล์ที่ ๓

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)”

Print
Created on 03 July 2017 Hits: 451

โครงการ 13 new

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนย.สป.วท.)

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องพัชราวดี ๑ – ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

                 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนย.สป.วท.) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๒. วัตถุประสงค์

     ๒.๑  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

     ๒.๒ เพื่อนำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรม และธรรมาภิบาล

๓. ผู้รับผิดชอบ

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนย.สป.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

   วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องพัชราวดี ๑ – ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร

๕. วิธีการดำเนินการ                                               

     ๕.๑ การสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ๕.๒ การเสนอความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ     

     ๕.๓ การมีส่วนร่วมในการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และการแลกเปลี่ยน/เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

๖. กลุ่มเป้าหมาย

    คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  (ศปท.วท.)/ สมาชิกชมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สป.วท. และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน

๗. งบประมาณ  

      เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นเงินจำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      ๘.๑ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

      ๘.๒ นำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรม และธรรมาภิบาล

๙. การประเมินผล

     มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

     “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การเผยแพร่ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Print
Created on 16 May 2017 Hits: 940

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การเผยแพร่ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 14.00 น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

.............................................

1. หลักการและเหตุผล

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) และเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ซึ่งครอบคลุมการประเมิน 5ดัชนี ได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน อันรวมถึงการต่อต้านในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการให้ความรู้ตามคู่มือการป้องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การเผยแพร่ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. วัตถุประสงค์

               เพื่อให้บุคลากรของ สป.วท. และ สร. วท. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามมาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7 และปฏิบัติตน/ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. กลุ่มเป้าหมาย

               ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท. และ สร. วท. จำนวน 70 คน     

๔. หัวข้อการฝึกอบรม
               4.1 การบรรยาย เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗

               4.2 การเผยแพร่ความรู้ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท.

๕. วัน เวลา และสถานที่

               วันอังคารที่  25  เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

6. งบประมาณ

                เบิกค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จำนวน 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และปฏิบัติตน/ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

8. การประเมินผล

                8.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ 80)

                8.2 ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 75)

 

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560

Print
Created on 03 February 2017 Hits: 693

กำหนดการจัดกิจกรรม  "กระทรวงวิทย์ฯ ทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ"

เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

ณ โรงพยาบาลสงฆ์

       ~~~~~~~~~~~~~~~

เวลา ๐๙.๓๐ น.

·     ออกเดินทางจาก สป.วท. ไปโรงพยาบาลสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ น.

·     พร้อมกันที่วิหารภายในโรงพยาบาลสงฆ์  ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน ๑ รูป

เวลา ๑๐.๓๐ น.

·      เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ  นำพาคณะเข้าเยี่ยมพระภิกษุอาพาธ 

ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา         

·      ร่วมกันถวายปัจจัย และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน นม ฯลฯ  ให้กับพระภิกษุอาพาธ  (ตามศรัทธา)

เวลา ๑๑.๓๐ น.

·     ถ่ายรูปร่วมกันและเดินทางกลับ

*หมายเหตุ :  โปรดแต่งกายสุภาพ 

 

 

 

“กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

Print
Created on 02 December 2016 Hits: 453

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

 หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

                                ณ โรงเรียนบ้านสระพระ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี                               

และศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร และศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

************

๑. หลักการและเหตุผล

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากร ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในหัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ โรงเรียนบ้านสระพระ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีและศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร และศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

          ๒. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

๓. กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริตของ สป.วท. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน ๖๐ คน                                                                  

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

           ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน วท. และโรงเรียน เพื่อมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคม ณ  โรงเรียนบ้านสระพระ  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี        

          ๔.๒ การฟังบรรยายและศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร และศูนย์เรียนรู้โครงการตาม   พระราชประสงค์หุบกะพง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

๕. วัน เวลา และสถานที่

           ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙   ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

          ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และเกิดค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. การประเมินผล

          ๗.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

          ๗.๒ ประเมินผลจากแบบสำรวจ โดยติดตามหลังจากการอบรมฯ 1 เดือน คือ ร้อยละของบุคลากรของ สป.วท. ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ ๗๐)

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Print
Created on 20 October 2016 Hits: 636

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ และห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

************

๑. หลักการและเหตุผล

      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากร ในการรักษาประโยชน์สาธารณะโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) ส่วนบริหารงานบุคคล (สห.) และกลุ่มงานกฎหมาย (กก.) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.” ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดี ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการ ตามประมวลจริยธรรม/จรรยาข้าราชการ

๒.๒ เพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

๒.๓ เพื่อปฏิบัติธรรมและน้อมนำธรรมปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท. และหน่วยงานในสังกัด วศ. และ ปส. ที่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๐ คน

    

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการ และตามประมวลจริยธรรม/จรรยาข้าราชการ

๔.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

๔.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมและน้อมนำธรรมปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

๕. การประเมินผล

๕.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

๕.๒ ประเมินผลจากแบบสำรวจ โดยติดตามหลังจากการอบรมฯ ๑ เดือน คือ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ ๗๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

h