ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 20 October 2016 Hits: 738

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ และห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

************

๑. หลักการและเหตุผล

      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากร ในการรักษาประโยชน์สาธารณะโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) ส่วนบริหารงานบุคคล (สห.) และกลุ่มงานกฎหมาย (กก.) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.” ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดี ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการ ตามประมวลจริยธรรม/จรรยาข้าราชการ

๒.๒ เพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

๒.๓ เพื่อปฏิบัติธรรมและน้อมนำธรรมปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท. และหน่วยงานในสังกัด วศ. และ ปส. ที่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๐ คน

    

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการ และตามประมวลจริยธรรม/จรรยาข้าราชการ

๔.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

๔.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมและน้อมนำธรรมปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

๕. การประเมินผล

๕.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

๕.๒ ประเมินผลจากแบบสำรวจ โดยติดตามหลังจากการอบรมฯ ๑ เดือน คือ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ ๗๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

h