ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 02 December 2016 Hits: 540

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

 หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

                                ณ โรงเรียนบ้านสระพระ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี                               

และศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร และศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

************

๑. หลักการและเหตุผล

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากร ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในหัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ โรงเรียนบ้านสระพระ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีและศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร และศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

          ๒. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

๓. กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริตของ สป.วท. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน ๖๐ คน                                                                  

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

           ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน วท. และโรงเรียน เพื่อมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคม ณ  โรงเรียนบ้านสระพระ  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี        

          ๔.๒ การฟังบรรยายและศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร และศูนย์เรียนรู้โครงการตาม   พระราชประสงค์หุบกะพง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

๕. วัน เวลา และสถานที่

           ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙   ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

          ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และเกิดค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. การประเมินผล

          ๗.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

          ๗.๒ ประเมินผลจากแบบสำรวจ โดยติดตามหลังจากการอบรมฯ 1 เดือน คือ ร้อยละของบุคลากรของ สป.วท. ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ ๗๐)

 
h