ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 03 February 2017 Hits: 799

กำหนดการจัดกิจกรรม  "กระทรวงวิทย์ฯ ทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ"

เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

ณ โรงพยาบาลสงฆ์

       ~~~~~~~~~~~~~~~

เวลา ๐๙.๓๐ น.

·     ออกเดินทางจาก สป.วท. ไปโรงพยาบาลสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ น.

·     พร้อมกันที่วิหารภายในโรงพยาบาลสงฆ์  ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน ๑ รูป

เวลา ๑๐.๓๐ น.

·      เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ  นำพาคณะเข้าเยี่ยมพระภิกษุอาพาธ 

ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา         

·      ร่วมกันถวายปัจจัย และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน นม ฯลฯ  ให้กับพระภิกษุอาพาธ  (ตามศรัทธา)

เวลา ๑๑.๓๐ น.

·     ถ่ายรูปร่วมกันและเดินทางกลับ

*หมายเหตุ :  โปรดแต่งกายสุภาพ 

 

 

 
h